زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (7), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (29-40)

عنوان : ( بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد )

نویسندگان: بهناز دهر آزما , ناصر حافظی مقدس , مائده حسنوند , رامین کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد گتوند علیا بر روی رودخانه کارون در 25 کیلومتری شمال شهر شوشتر در استان خوزستان واقع شده استهدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیرگذاری سازندهای رخنمون یافته در مخزن سد گتوند بر کیفیت آب سد در سه تراز 150200 و 250 متری بعد از آبگیری می‌باشدنتایج نشان داد که سازندهای گچساران و میشان در هر سه تراز بالاترین مقادیر آنیونها و کاتیونها را در آب آزاد می‌کنندبا توجه به تأثیرگذاری سازند گچساران در تراز 150 و 200 متر پس از آبگیری سد، ECآب مخزن سد به ترتیب 36632 و 28872 میکروزیمنس بر سانتی‌متر و جزء آب‎های با شوری بسیار بالا برآورد گردیدهمچنین نتایج نشان از کاهش ECبه میزان قابل توجه درآب مخزن سد در تراز 250 متری دارد و آب مخزن سد در این تراز در رده آبهای با شوری بالا رده‌بندی می‌گردددر مورد سازند میشان، رده‌بندی آب در سه تراز، مشابه سازند گچساران بوده با این تفاوت که ECدر تراز 200 متری بیش از دو تراز دیگر است

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, فلزات سنگین, سازند گچساران, سازند میشان, سد گتوند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053270,
author = {بهناز دهر آزما and حافظی مقدس, ناصر and مائده حسنوند and رامین کرمی},
title = {بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-5245},
pages = {29--40},
numpages = {11},
keywords = {کیفیت آب، فلزات سنگین، سازند گچساران، سازند میشان، سد گتوند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد
%A بهناز دهر آزما
%A حافظی مقدس, ناصر
%A مائده حسنوند
%A رامین کرمی
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2014

[Download]