روانشناسی خانواده, دوره (2), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (3-14)

عنوان : ( اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده کودکان طلاق )

نویسندگان: سیده عاطفه حسینی یزدی , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , زهرا عاصمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: طلاق یکی از استرس¬زاترین رویدادهای زندگی برای والدین و کودکان است. طلاق والدین مشتمل بر مجموعه وسیعی از تغییرات و سازماندهی¬های مجدد خانواده است که در طول زمان‌بر سازگاری کودک تأثیر می¬گذارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی برنامه مداخله¬ای ویژه کودکان طلاق (CODIP) بر کاهش مشکلات درونی سازی و برونی¬سازی شده این کودکان انجام شد. در این پژوهش نیمه آزمایشی که از نوع پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود، تعداد 25 کودک (13 نفر گروه آزمایش، 12 نفر گروه کنترل) 10 تا 12 ساله از خانواده¬های طلاق شهرستان کاشمر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گروه آزمایش 15 جلسه برنامه مداخله¬ای ویژه کودکان طلاق طی 5 هفته متوالی و سه روز در هفته برگزار شد و گروه کنترل مداخله¬ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه فهرست رفتاری کودکان (CBCL) بود. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه مداخله¬ای ویژه کودکان طلاق تأثیری معنادار بر کاهش مشکلات برونی¬سازی شده کودکان طلاق داشت؛ اما بر کاهش مشکلات درونی سازی شده آن‌ها تأثیر معناداری نداشت. از آنجایی¬که کودکان طلاق همواره در معرض خطر مشکلات رفتاری بیشتری هستند، بنابراین توجه به مداخلات گروهی و آموزش مهارت¬های حل مسئله، در چگونگی برخورد کودکان با پدیده طلاق و توانمندسازی ایشان در برابر چالش¬های زندگی از جایگاه ویژه¬ای برخوردار است. مهارت¬های آموزش داده شده در جلسات علاوه بر کاهش برخی مشکلات رفتاری، به¬گونه¬ای است که کودکان و والدین آن‌ها می¬توانند به¬راحتی آن‌ها را در موقعیت¬های زندگی واقعی اجرا کنند و از اثرات مثبت آن سود ببرند.

کلمات کلیدی

, برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق, طلاق, مشکل درونی سازی شده, مشکل برونی‌سازی شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053289,
author = {حسینی یزدی, سیده عاطفه and مشهدی, علی and کیمیایی, سیدعلی and زهرا عاصمی},
title = {اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده کودکان طلاق},
journal = {روانشناسی خانواده},
year = {2015},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2423-4060},
pages = {3--14},
numpages = {11},
keywords = {برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق، طلاق، مشکل درونی سازی شده، مشکل برونی‌سازی شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده کودکان طلاق
%A حسینی یزدی, سیده عاطفه
%A مشهدی, علی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A زهرا عاصمی
%J روانشناسی خانواده
%@ 2423-4060
%D 2015

[Download]