مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (5), شماره (11), سال (2015-4) , صفحات (91-118)

عنوان : ( ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ادراک دانش‌آموزان از محیط یادگیری سازنده‌گرای اجتماعی )

نویسندگان: مرضیه حقایقی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت ادراک دانش‌آموزان از محیط‌های یادگیری، هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ای جهت سنجش ادراک دانش‌آموزان از محیط‌های سازنده‌گرای اجتماعی می‌باشد، روش پژوهش آزمون‌سازی است. ابتدا مؤلفه‌های محیط‌ شناسایی و گویه‌های مقیاس تدوین شدند. سپس نمونه‌ای شامل374 دانش‌آموز دبیرستانی در رشته ریاضی و فیزیک (196پسر و 178دختر) با روش نمونه‌گیری تلفیقی سهمیه‌ای و دردسترس از بین دبیرستان‌های شهر مشهد انتخاب شدند و با پرسشنامه مذکور، مورد آزمون قرار گرفتند. روایی پرسشنامه به شیوه‌های محتوایی و از نوع داوری تخصصی، تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی به شیوه‌ی همسانی درونی آلفای کرونباخ و آزمون مجدد محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 94/0 و برای مؤلفه‌ها بین 57/0 تا 88/0 بود وضریپ پایایی آزمون مجدد برای کل پرسشنامه90/0 و برای زیر مولفه‌های آن بین54/0 تا 77/0 محاسبه شد، که حاکی از پایایی و همسانی درونی مناسب برای این پرسشنامه است. یافته‌های حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که این پرسشنامه از 8 عامل تشکیل‌شده‌ است. 45 سؤال پرسشنامه‌ دارای بار عاملی مناسبی در 8 مؤلفه‌ی داشتند. بنابراین، با توجه به ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوب، پرسشنامه‌ی ادراک محیط یادگیری مبتنی بر سازنده‌گرایی اجتماعی می‌تواند در پژوهش‌های مربوط به ادراک محیط یادگیری به کار رود.

کلمات کلیدی

, ادراکات محیط‌ یادگیری, سازنده‌گرایی, سازنده‎گرای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053296,
author = {حقایقی, مرضیه and کارشکی, حسین},
title = {ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ادراک دانش‌آموزان از محیط یادگیری سازنده‌گرای اجتماعی},
journal = {مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {11},
month = {April},
issn = {2476-2865},
pages = {91--118},
numpages = {27},
keywords = {ادراکات محیط‌ یادگیری، سازنده‌گرایی، سازنده‎گرای اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ادراک دانش‌آموزان از محیط یادگیری سازنده‌گرای اجتماعی
%A حقایقی, مرضیه
%A کارشکی, حسین
%J مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
%@ 2476-2865
%D 2015

[Download]