علوم باغبانی ایران, دوره (46), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (509-521)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیوشیمیایی سه رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) )

نویسندگان: محمد مقدم , مرتضی علیرضایی نغندر , یحیی سلاح ورزی , مرتضی گلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم اصلاح شده ریحان در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 انجام شد. آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه رقم تجاری ریحان Comin Hoja Larga)، Rubi،Genoes ) و سه سطح تنش خشکی (شاهد، تنش متوسط 75% و تنش شدید 50% ظرفیت زراعی) بود. نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیکی نشان داد که بین ارتفاع بوته، وزن تر و خشک اندام هوایی و درصد اسانس در ارقام مختلف اختلاف معنی¬داری وجود دارد. همچنین سطوح مختلف تنش خشکی تأثیر معنی¬داری بر تعداد شاخه فرعی، وزن تر و درصد اسانس در ارقام مختلف داشت. بر اساس نتایج این تحقیق ارقام مورد استفاده پاسخ فیزیولوژیکی متفاوتی را نسبت به تنش خشکی نشان دادند. بطوریکه رقم Comin Hoja Larga توانست تنش 50 درصد ظرفیت زراعی را سه هفته قبل از برداشت بخوبی تحمل کند. بیشترین میزان کلروفیل b (51/0 میلی¬گرم بر گرم وزن تر) در تنش شدید (50% ظرفیت زراعی) حاصل شد. به منظور تولید حداکثر میزان اسانس (75/0%) تنش شدید (50% ظرفیت زراعی) در شرایط مشابه توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, صفات مورفولوژیک, پارامترهای فیزیولوژیک, وزن خشک, تنش خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053299,
author = {مقدم, محمد and علیرضایی نغندر, مرتضی and سلاح ورزی, یحیی and گلدانی, مرتضی},
title = {تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیوشیمیایی سه رقم ریحان (Ocimum basilicum L.)},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2015},
volume = {46},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-482X},
pages = {509--521},
numpages = {12},
keywords = {صفات مورفولوژیک، پارامترهای فیزیولوژیک، وزن خشک، تنش خشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیوشیمیایی سه رقم ریحان (Ocimum basilicum L.)
%A مقدم, محمد
%A علیرضایی نغندر, مرتضی
%A سلاح ورزی, یحیی
%A گلدانی, مرتضی
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2015

[Download]