تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (12), شماره (3), سال (2015-10) , صفحات (49-78)

عنوان : ( روش علامه طباطبائی در مواجهه با اختلاف قراءات در تفسیر المیزان )

نویسندگان: محسن دیمه کارگراب , مرتضی ایروانی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علامه طباطبائی یکی از مفسران بزرگ إمامیه در دوران معاصر است که تفسیر وی از ابعاد گوناگون علوم ومعارف قرآنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.بررسی اختلاف قرائات،نقد یا ترجیح یک قرائت بر قرائات دیگر از آن موضوعاتی است که جایگاه ویژه ای در تفسیر المیزان دارد.در این نوشتار تلاشی صورت گرفته تا به روش توصیفی –تحلیلی شیوه های مواجهه علامه طباطبائی با اختلاف قراءات مورد بررسی قرار گیرد.پرورش در این موضوع نشان می دهد که نقد قرائت بردیگر،گاه به دلیل إفاده معنایی یکسان وعدم إظهار نظر در برابر دو یا چند قرائت وذکر یک قرائت وتأیید دیدگاه تفسیری،مهم ترین شیوه های علامه طباطبائی در مواجهة بااختلاف قراءات است.تبیین ملاک ها ومعیارهای وی در نقد و ترجیح قرائات وتحلیل در باره قراءاتی که بدون دلیل ارجح ذکر شده از دیگر مباحث این نوشتار است.ازسوی دیگر ضعف سندی ونقد دلالی قرائت،نقد بر اساس قواعد نحوی،مخالفت بارسم المصحف وتشخیص مورد تفسیر از قرائت در روایاتتحریف نما،مهمترین ملاک های علامه طباطبائیدر نقد قرائت است. تناسب با سیاق،مطابقت با قواعد علم صرف ونحو،ذکر مؤید قرآنی،مؤید روایی ونحوی از مهم ترین ملاک های وی در ترجیح یک قرائت بر قرائت دیگر می باشد.

کلمات کلیدی

, علامه طباطبائی, اختلاف قرائت, سیاق, ملاک, نقد وترجیح قرائت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053302,
author = {دیمه کارگراب, محسن and ایروانی نجفی, مرتضی},
title = {روش علامه طباطبائی در مواجهه با اختلاف قراءات در تفسیر المیزان},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2015},
volume = {12},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-2681},
pages = {49--78},
numpages = {29},
keywords = {علامه طباطبائی،اختلاف قرائت،سیاق،ملاک،نقد وترجیح قرائت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش علامه طباطبائی در مواجهه با اختلاف قراءات در تفسیر المیزان
%A دیمه کارگراب, محسن
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2015

[Download]