مطالعات زبان و ترجمه, دوره (47), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (97-112)

عنوان : ( نقش استراتژی ترجمه در جلوگیری از نفوذ زبانی و فرهنگی زبان مبدا فرادست در زبان مقصد فرو دست ( مطالعه موردی: رمان )

نویسندگان: فاطمه حیدری , علی علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرهنگ‌های مختلف، گفتمان‌های مختلف دارند و هر گفتمانی را نمی‌توان بدون هیچ مشکلی و بدون دست‌کاری در قالب گفتمان دیگر ریخت. این تعدیل یا دست‌کاری به بومی‌گرایی منتهی می‌شود. ونوتی و توری هردو معتقدند زبان برتر (فرا دست)، خصوصیات خود را به زبان (فرو دست) تحمیل می‌کند؛ به عبارتی زبان‌های دیگر خود را به قالب انگلیسی نزدیک می‌کنند. در این مقاله ثابت می‌شود که این مسئله، یک قاعده کلی نیست و هدف، اثبات این امر است که مترجم به‌عنوان اولین کسی که در معرض واژگان و فرهنگ بیگانه قرار می‌گیرد، با به کار گرفتن استراتژی‌های مناسب ترجمه، می‌تواند از نفوذ عناصر بیگانه زبان فرا دست جلوگیری نماید و در نتیجه معادل‌یابی صحیح واژگانی و فرهنگی از امر سلطه فرهنگی در زبان فرو دست ممانعت به عمل آورد. در بررسی انجام‌شده از ترجمه “The scarlet letter” اثر ناثانیل هاثورن و ترجمه آن از "سیمین دانشور" با عنوان "داغ ننگ" مشخص شد که مترجم به استانداردسازی و در نتیجه بومی‌گرایی پرداخته و بدین ترتیب از تداخل زبانی و فرهنگی در زبان مقصد ممانعت به عمل‌آورده است.

کلمات کلیدی

, تداخل, استانداردسازی, بومی گرایی, بیگانه گرایی, فرهنگ, گفتمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053303,
author = {فاطمه حیدری and علیزاده, علی},
title = {نقش استراتژی ترجمه در جلوگیری از نفوذ زبانی و فرهنگی زبان مبدا فرادست در زبان مقصد فرو دست ( مطالعه موردی: رمان},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2014},
volume = {47},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-2878},
pages = {97--112},
numpages = {15},
keywords = {تداخل، استانداردسازی، بومی گرایی، بیگانه گرایی، فرهنگ، گفتمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش استراتژی ترجمه در جلوگیری از نفوذ زبانی و فرهنگی زبان مبدا فرادست در زبان مقصد فرو دست ( مطالعه موردی: رمان
%A فاطمه حیدری
%A علیزاده, علی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2014

[Download]