تاریخ و فرهنگ, دوره (46), شماره (92), سال (2014-9) , صفحات (131-146)

عنوان : ( جبرتی، تاریخ نگاری و بینش تاریخی وی )

نویسندگان: عبداله همتی گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عبدالرحمن جبرتی در دورهای به نگارش رویدادهای مصر پرداخت که این سرزمین در آستانه تحولاتی بود که به سبب آنها ویژگیهای سنتی جامعه مصر به تدریج دستخوش دگرگونی می شد . منشأ جریانهای دگرگون ساز از آنجا بود که از سده نوزدهم میلادی اندیشههای جدید اروپایی در بسیاری از موارد، از جمله در زمینه تاریخنگاری به مصر س رایت کرد که جبرتی در مدت بیش از دو دهه نخست این سده، شاهد آن بود. با آن که جبرتی شاهد این جریان جدید بوده و نخستین مورخ مسلمانی است که دستاندازیهای سیاسی و اقتصادی اروپاییان را به جهان اسلام گزارش داده، ولی به شیوه سنتی دست به نگارش وقایع مصر زده است. با وجود این، گاه با اعمال نگرش انتقادی و تمجید از رفتارهای عقلانی غیر مسلمانان و غیره از این شیوه عدول کرده، به طوری که میشود اثر تاریخی او را بهمثابه معبری بین تاریخنگاری سنتی اسلامی و تولد تاریخنگاری جدید تلقی کرد. آنچه وقایع نویسی جبرتی را مهمتر ساخته، آن است که وی در نوشتن، تحت تأثیر صاحبان قدرت نبوده و بهطور مستقل و به سبب حب وطن به نگارش تاریخ اقدام کرده، با این حال وطندوستیاش مانع واقع نگری او نشده است. همچنین محور گزارش های جبرتی حکمرانان نیستند، بلکه وی عمدتاً اوضاع و احوال مردم را مورد توجه قرار داده است. مقاله حاضر به بررسی روش تاریخ نگاری جبرتی و بینش تاریخی او میپردازد

کلمات کلیدی

, عبدالرحمن جبرتی, روش تاریخنگاری, بینش تاریخی, مصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053307,
author = {همتی گلیان, عبداله},
title = {جبرتی، تاریخ نگاری و بینش تاریخی وی},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2014},
volume = {46},
number = {92},
month = {September},
issn = {2228-706X},
pages = {131--146},
numpages = {15},
keywords = {عبدالرحمن جبرتی، روش تاریخنگاری، بینش تاریخی، مصر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جبرتی، تاریخ نگاری و بینش تاریخی وی
%A همتی گلیان, عبداله
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2228-706X
%D 2014

[Download]