پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (3), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (93-110)

عنوان : ( تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه دی لوپ در شترهای تککوهان و دوکوهان ایران )

نویسندگان: مرجان ازغندی , مجتبی طهمورث پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نژادهای بومی ایران بخشی از سرمایه ملی تلقی شده بنابراین شناسایی و حفظ آنها اهمیت ویژهای دارد. توجه بیشتر به این نژادها از دیدگاه ژنتیک حفاظتی با توجه به کاهش شدید جمعیت آنها، در برخی مناطق از اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی ژنتیکی و فیلوژنتیکی توالی ناحیه دی لوپ در دو گونه شتر تککوهانه و دوکوهانه ایران انجام گرفت. نمونه خون شترهای تک کوهانه ) 10 نفر( از کشتارگاه مشهد و نمونه خون شترهای دو کوهانه ) 15 نفر( از مرکز اصلاحنژاد شهر مشکینشهر در استان اردبیل جمعآوری شد. پس از استخراج دئوکسیریبونوکلئیک اسید توالی موردنظر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر و توالی یابی شد. نتایج نشان داد که تمامی نمونهها به خوبی توالییابی شدهاند، پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات بهدست آمده، 3 هاپلوتایپ در نژادهای تککوهانه و 6 هاپلوتایپ در نژادهای دوکوهانه مشاهده گردید. نتایج درخت فیلوژنی نیز نشان داد که گونه شتر در میانه گونههای دارای توالی ثبت شده در بانک ژنی، بیشترین شباهت را با توالیهای مرجع ثبت شده که مربوط به شترهای عربی میباشند دارد که این امر ممکن است بهدلیل قرابت ژنتیکی بسیار نزدیک شترهای ایرانی با نژادهای عربی باشد.

کلمات کلیدی

, شتر بومی ایران, میتوکندری, هاپلوتایپ, فیلوژنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053310,
author = {ازغندی, مرجان and طهمورث پور, مجتبی},
title = {تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه دی لوپ در شترهای تککوهان و دوکوهان ایران},
journal = {پژوهش در نشخوارکنندگان},
year = {2015},
volume = {3},
number = {2},
month = {December},
issn = {2345-4253},
pages = {93--110},
numpages = {17},
keywords = {شتر بومی ایران، میتوکندری، هاپلوتایپ، فیلوژنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه دی لوپ در شترهای تککوهان و دوکوهان ایران
%A ازغندی, مرجان
%A طهمورث پور, مجتبی
%J پژوهش در نشخوارکنندگان
%@ 2345-4253
%D 2015

[Download]