دانش علف های هرز ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (118-201)

عنوان : ( کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی حضور علف های هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان )

نویسندگان: سحر منصوریان , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , همایون کانونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مقایسه توانایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک در پیش بینی حضور علف های هرز آزمایشی در 33 مزرعه نخود دیم استان کردستان در سال زراعی 92-1391 انجام شد. برای این منظور، اطلاعات اقلیمی و خاکی به عنوان متغیر های مستقل و حضور و عدم حضور علف های هرز با بالاترین فراوانی به عنوان متغیرهای وابسته در مدل های رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شدند. نتایج نشان دادند که در مراحل سه برگی و غلاف بندی نخود، دو علف هرز بی تی راخ و پیچک صحرایی با بیش ترین شاخص غالبیت (36/99 و 95/95) و حضور در همه مزارع و اقلیم های مورد مطالعه شناخته شدند. شبکه عصبی توانست برای هر دو علف هرز بی تی راخ و پیچک صحرایی در هر دو مرحله نمونه برداری با ضریب تبیین بالا، مدل برازش دهد، در حالی که رگرسیون لجستیک نتوانست بین متغیرهای مستقل و حضور علف هرز بی تی راخ در مرحله سه برگی نخود معادله ای را برازش دهد. بطور کلی شبکه¬های عصبی مصنوعی به¬دلیل عدم نیاز به مفروضات و محدودیت¬ها در توزیع داده¬ها وکارایی بالا در مقایسه با روش رگرسیون لجستیک برای پیش¬بینی حضور علف¬های¬هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان، مناسب تر بوده و کاربرد آن برای این منظور قابل توصیه می¬باشد.

کلمات کلیدی

, شاخص غالبیت, ضریب تبیین, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053317,
author = {منصوریان, سحر and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and راستگو, مهدی and همایون کانونی},
title = {کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی حضور علف های هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2015},
volume = {10},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-3548},
pages = {118--201},
numpages = {83},
keywords = {شاخص غالبیت، ضریب تبیین، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی حضور علف های هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان
%A منصوریان, سحر
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A راستگو, مهدی
%A همایون کانونی
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2015

[Download]