شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (33), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (41-51)

عنوان : ( بررسی تأثیر جریان سیال بر نرخ خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول آبی با استفاده از الکترود صفحه چرخان )

نویسندگان: امیر محققی , جواد سرگلزائی , داریوش باستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوردگی به معنای تخریب و یا فاسد شدن یک ماده در اثر واکنش با محیطی که در آن قرار دارد، میباشد. یکی از مهمترین عوامل موثر بر نرخ خوردگی در داخل لوله ها و سایر تجهیزاتی که دارای جریانی از سیال هستند، سرعت سیال در تماس با فلز می باشد. در این تحقیق اثر سرعت سیال بر دانسیته جریان خوردگی برای فولاد کربنی ساده ST37 (AISI 1020) در محلول آب همراه با گاز چاههای بندر عباس در دمای C 250 بررسی شده است. بمنظور بررسی مکانیزم و سنیتیک فرآیند خوردگی در شرایط هیدرودینامیکی، از دستگاه صفحۀ چرخان استفاده شده است. برای اعمال پتانسیلهای مورد نظر و ایجاد پلاریزاسیون بر روی قطعه مورد آزمایش از دستگاه پتانسیواستات استفاده و جهت تحلیل داده ها، روش مقاومت پلاریزاسیون خطی بکار برده شده است. در این تحقیق، با تغییر سرعت چرخشی صفحه چرخان از rpm 100 تا rpm 1700و ترسیم منحنی های پلاریزاسیون آنها علاوه بر بدست آوردن رابطۀ تجربی انتقال جرم برای این سیستم (Sh=0.8433 Re0.497Sc-1/3) که بسیار نزدیک به رابطۀ لوویچ بود این نتایج نیز حاصل شد که با افزایش سرعت چرخشی تا rpm1000 بدلیل زیاد شدن میزان انتقال جرم، نرخ خوردگی افزایش یافت. همچنین افزایش سرعت الکترود به مقادیر بالاتر با تغییر مکانیزم خوردگی همراه می باشد که در مقاله مورد بررسی واقع قرار گرفت. در پایان به ارتباط بین نتایج آزمایشگاهی و جریان سیال در خط لوله پرداخته شد و بدین منظور نتایج آزمایشگاهی شبیه سازی گردید و معادله ای جهت محاسبۀ سرعت سیال جاری در خط لوله بعنوان تابعی از سرعت چرخشی معادل در سیستم آزمایشگاهی بدست آمد.

کلمات کلیدی

, فولاد کربنی ساد (AISI 1020), الکترود صفحۀ چرخان, اثر جریان سیال, ضریب انتقال جرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053318,
author = {محققی, امیر and سرگلزائی, جواد and داریوش باستانی},
title = {بررسی تأثیر جریان سیال بر نرخ خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول آبی با استفاده از الکترود صفحه چرخان},
journal = {شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2014},
volume = {33},
number = {3},
month = {December},
issn = {1022-7768},
pages = {41--51},
numpages = {10},
keywords = {فولاد کربنی ساد (AISI 1020)، الکترود صفحۀ چرخان، اثر جریان سیال، ضریب انتقال جرم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر جریان سیال بر نرخ خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول آبی با استفاده از الکترود صفحه چرخان
%A محققی, امیر
%A سرگلزائی, جواد
%A داریوش باستانی
%J شیمی و مهندسی شیمی ایران
%@ 1022-7768
%D 2014

[Download]