سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2015-05-20

عنوان : ( فرسودگی شغلی: بحرانی در حرفه حسابرسی )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , زهرا مرویان حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع و هدف: فرسودگی شغلی از جمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. موضوع اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت فرسودگی شغلی حسابرسان به صورت مقایسه ای در دومقطع زمانی می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است، که در نمونه ای شامل 214 مشهده منتخب از جامعه ای متشکل از کلیه افراد شاغل در حرفه حسابرسی صورت گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از امار توصیفی و آزمون فرید من مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان دهنده قرار گرفتن فرسودگی شغلی حسابرسان در مرز بحران بوده است. نتیجه گیری: با تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که کاهش احساس موفقیت فردی در طی فصل شلوغ در وضعیت بحرانی قرار دارد. میزان بالای فرسودگی در این بعد می تواند نشاندهنده نگرش منفی نسبت به خود و حرفه خود و عدم تمایل و رضایت نسبت به شغل در حسابرسان باشد.

کلمات کلیدی

, حرفه حسابرسی, فرسودگی شغلی, خستگی عاطفی, مسخ شخصیت, کاهش احساس موفقیت شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053322,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and زهرا مرویان حسینی},
title = {فرسودگی شغلی: بحرانی در حرفه حسابرسی},
booktitle = {سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حرفه حسابرسی، فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش احساس موفقیت شغلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرسودگی شغلی: بحرانی در حرفه حسابرسی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A زهرا مرویان حسینی
%J سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2015

[Download]