رویکردهای نوین آموزشی, سال (2016-3)

عنوان : ( تأثیر باورهای معرفت‌شناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده , طیبه خونیکی درمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر باورهای معرفت‌شناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- همبستگی با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی بهره گرفته شد. کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در چهار گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی- مهندسی و کشاورزی و منابع طبیعی جامعه موردمطالعه را تشکیل دادند. حجم نمونه موردمطالعه برابر با 357 نفر تعیین گردید و از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شد. به‌منظور گردآوری داده‌های موردنیاز از دو پرسشنامه اشتراک دانش و باورهای معرفت‌شناختی استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها نیز از طریق روایی محتوایی و محاسبه آلفای کرونباخ تعیین گردید. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که باورهای دانشجویان موردمطالعه درباره مطلق دانستن دانش و ذاتی تلقی کردن توانایی یادگیری نقش مؤثری در پیش‌بینی اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند. درحالی‌که تأثیر باورهای ساده دانستن دانش و سریع بودن فرایند یادگیری بر اشتراک دانش معنی‌دار نشد.

کلمات کلیدی

, باورهای معرفت‌شناختی, اشتراک دانش, دانشجویان تحصیلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053334,
author = {حسین قلی زاده, رضوان and خونیکی درمیان, طیبه},
title = {تأثیر باورهای معرفت‌شناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی},
journal = {رویکردهای نوین آموزشی},
year = {2016},
month = {March},
issn = {2423-6780},
keywords = {باورهای معرفت‌شناختی، اشتراک دانش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر باورهای معرفت‌شناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A خونیکی درمیان, طیبه
%J رویکردهای نوین آموزشی
%@ 2423-6780
%D 2016

[Download]