پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (3), شماره (11), سال (2014-6) , صفحات (159-177)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم )

نویسندگان: مهدی مرادی , مجتبی سلیمانی مارشک , مصطفی باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به هنگامی از ویژگیهای اطلاعات مفید در تصمیم گیری است که توجه روزافزون نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده است. این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با به هنگامی گزارش گری مالی سالانه در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. اثر نسبتهای مالکیت سهامداران عمده، سهامداران نهادی، هیئت مدیره، مدیر عامل و هلدینگها، تعداد سهامداران عمده، نسبت اعضای غیرمؤظف، تمایز مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، موسسه حسابرسی، تغییر حسابرس مستقل، اندازه شرکت، قدمت شرکت، بازده ارزش ویژه، خبر خوب، گزارش مالی تلفیقی، وجود سیستم بهای مورد تأیید حسابرس، اظهارنظر مقبول حسابرس مستقل و صنعت در خلال سالهای 6359 تا 6353 بر به هنگامی گزارشگری مالی سالانه مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت آموزش و آزمون مدل از دو تکنیک شبکههای عصبی مصنوعی و درخت تصمیم استفاده شده است. نتایج حاصله نشان میدهد به ترتیب متغیرهای نسبت مالکیت سهامداران نهادی، تعداد سهامداران عمده، صنعت، حسابرس بزرگ، اظهارنظر مقبول، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، گزارش تلفیقی و بازده ارزش ویژه بیشترین اثر را بر به هنگامی دارند. بعلاوه، میانگین دقت تکنیک شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از درخت تصمیم است.

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: به هنگامی, صورتهای مالی اساسی, کیفیت اطلاعات حسابداری, شبکههای عصبی مصنوعی, درخت تصمیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053346,
author = {مرادی, مهدی and مجتبی سلیمانی مارشک and باقری, مصطفی},
title = {بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم},
journal = {پژوهش های تجربی حسابداری},
year = {2014},
volume = {3},
number = {11},
month = {June},
issn = {2251-8509},
pages = {159--177},
numpages = {18},
keywords = {واژههای کلیدی: به هنگامی، صورتهای مالی اساسی، کیفیت اطلاعات حسابداری، شبکههای عصبی مصنوعی، درخت تصمیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم
%A مرادی, مهدی
%A مجتبی سلیمانی مارشک
%A باقری, مصطفی
%J پژوهش های تجربی حسابداری
%@ 2251-8509
%D 2014

[Download]