علوم و مهندسی خوردگی, دوره (5), شماره (5), سال (2015-7) , صفحات (49-57)

عنوان : ( بررسی الکتروشیمیایی رفتار خوردگی فولاد کربنی C1010 در محلول آب مقطر و ضدیخ در حضور بازدارنده های معدنی ترکیبی )

نویسندگان: امیر محققی , رضا عارفی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، رفتار خوردگی فولاد کربنی C1010 در محلول آب مقطر دارای 30 درصد وزنی از مونواتیلن گلایکول در دمای 70 درجه سانت یگراد و با حضور چهار نوع بازدارنده معدنی در غلظ تهای بهینه آ نها مورد بررسی قرار گرفت. در واقع جهت افزایش تاثیر ضد خوردگی بازدارنده ها از چهار سیستم ترکیبی شامل سیستم نیتریت – سیلیکات، مولیبدات – فسفات، مولیبدات – نیتریت و مولیبدات – سیلیکات استفاده شد. آنالیز الکتروشیمیایی با استفاده از تکنی کهای پلاریزاسیون و طیف سنجی امپدانس ) EIS ( در دما ی 70 درجه سانت یگراد بعد از 1 و 60 روز غوط هوری انجام شد. نتایج بدست آمده از هر دو روش پلاریزاسیون و EIS نشان دهنده انطباق خوب در پیش بینی رفتار خوردگی بودند. برای همه سیستم های بازدارنده، مقاومت فلز در برابر خوردگی در طی غوطه وری نسبت به سیستم بدون بازدارنده افزایش یافته است. علاوه براین، بازدارنده بر پایه مولیبدات – نیتریت بهترین عمکرد ضد خوردگی را نشان داد

کلمات کلیدی

, خوردگی, بازدارنده, پلاریزاسیون, طی فسنجی امپدانس الکتروشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053352,
author = {محققی, امیر and عارفی نیا, رضا},
title = {بررسی الکتروشیمیایی رفتار خوردگی فولاد کربنی C1010 در محلول آب مقطر و ضدیخ در حضور بازدارنده های معدنی ترکیبی},
journal = {علوم و مهندسی خوردگی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {5},
month = {July},
issn = {2251-6417},
pages = {49--57},
numpages = {8},
keywords = {خوردگی، بازدارنده، پلاریزاسیون، طی فسنجی امپدانس الکتروشیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الکتروشیمیایی رفتار خوردگی فولاد کربنی C1010 در محلول آب مقطر و ضدیخ در حضور بازدارنده های معدنی ترکیبی
%A محققی, امیر
%A عارفی نیا, رضا
%J علوم و مهندسی خوردگی
%@ 2251-6417
%D 2015

[Download]