روانشناسی, دوره (4), شماره (4), سال (2001-3) , صفحات (405-416)

عنوان : ( بررسی اعتبار پرسشنامه ارزشیابی دانشجویان از اساتید )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی میزان اعتبار پرسشنامه ارزشیابی دانشجویان از اساتید که یکی از متداول ترین و پرکاربردترین شیوه ها در ارزشیابی فعالیت اعضا هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور می باشد 9562 پرسشنامه تکمیل شده توسط همه دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه سمنان در نیمسال اول 79- 78 به دو شکل مورد تحلیل قرار گرفت: 1- ابتدا همه پرسشنامه ها 2- یک درس به طور تصادفی در هر گروه آموزشی. جهت ارزیابی میزان اعتبار نتایج بدست آمده از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که اعتبار و دقت پرسشنامه ارزشیابی به طور جدی مورد تردید می باشد. گامهای اساسی در اصلاح افزایش اعتبار پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, اعتبار, روش آلفای کرونباخ, اصلاح اعتبار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053355,
author = {بیگدلی, ایمان الله},
title = {بررسی اعتبار پرسشنامه ارزشیابی دانشجویان از اساتید},
journal = {روانشناسی},
year = {2001},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-8436},
pages = {405--416},
numpages = {11},
keywords = {اعتبار، روش آلفای کرونباخ، اصلاح اعتبار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اعتبار پرسشنامه ارزشیابی دانشجویان از اساتید
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روانشناسی
%@ 1680-8436
%D 2001

[Download]