پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (27), شماره (105), سال (2015-1) , صفحات (181-188)

عنوان : ( بررسی واکنش جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برنج رقم هاشمی، تحت تاثیر تنش خشکی )

نویسندگان: سیدوجیه اله حسینی , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , بیک خورمیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو آزمایش جداگانه، با هدف بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات مربوط به جوان هزنی و برخی از صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برنج رقم هاشمی ) Oryza sativa L. cv. Hashemi ( در مرحله رشد رویشی در محل پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال 1390 انجام شد. در آزمایش اول صفات مربوط به جوان هزنی برنج در سطوح مختلف تنش خشکی شامل )صفر، -2 ، -4 ، -6 ، -8 و 10 - بار( که به وسیله پلی اتیل نگلایکول 6000 تهیه شدند، مورد بررسی قرار گرفت. بذور جوان هزده در هر روز شمارش و پس از ده روز درصد و سرعت جوان هزنی تعیین و پس از تفکیک ریشه چه و ساقه چه طول و وزن خشک آ نها تع یین شد. در آزمایش دوم سطوح مختلف تنش خشکی شامل شاهد ) 100 درصدظرفیت زراعی(، 80 ، 60 ، 40 و 20 درصد ظرفیت زراعی بر رشد رویشی برنج مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچ هها در داخل گلدا نهای پلاستیکی حاوی ماسه کاشته و نمونه برداری 28 روز پس از کاشت انجام شد. هر دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که در مرحله جوان هزنی، تنش خشکی تاثیر منفی و معنی داری بر درصد و سرعت جوان هزنی، طول و وزن خشک ساق هچه و ریشه چه داشتند. در مرحله رشد رویشی، صفات ارتفاع ، سطح برگ و ریشه، تنها در تیمار 20 درصد ظرفیت زراعی )تنش شدید خشکی( و میزان پرولین و پتاسیم بخش هوایی در تمام سطوح خشکی مورد بررسی، نسبت به شاهد بصورت معنی داری کاهش نشان دادند. نتایج این آزمایش نشان داد که سطوح خشکی معادل 80 ، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی، بر صفات مورفولوژیکی نشاهای برنج هاشمی تاثیر بارزی ندارند. کلیدواژگان

کلمات کلیدی

پلی اتیل نگلایکول؛ سرعت جوان هزنی؛ ظرفیت زراعی؛ . Oryza sativa L
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053359,
author = {حسینی, سیدوجیه اله and گنجعلی, علی and لاهوتی, مهرداد and بیک خورمیزی},
title = {بررسی واکنش جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برنج رقم هاشمی، تحت تاثیر تنش خشکی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2015},
volume = {27},
number = {105},
month = {January},
issn = {2423-5423},
pages = {181--188},
numpages = {7},
keywords = {پلی اتیل نگلایکول؛ سرعت جوان هزنی؛ ظرفیت زراعی؛ . Oryza sativa L},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی واکنش جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برنج رقم هاشمی، تحت تاثیر تنش خشکی
%A حسینی, سیدوجیه اله
%A گنجعلی, علی
%A لاهوتی, مهرداد
%A بیک خورمیزی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2015

[Download]