دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (14), شماره (1), سال (2002-4) , صفحات (29-40)

عنوان : ( یک روش برای کنترل تطبیقی سیستمهای غیرخطی توسط شبکه عصبی با اثبات پایداری )

نویسندگان: سیدمجتبی روحانی , محمدباقر منهاج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، یک الگوریتم جدید برای تطبیق وزن های یک کنترل کننده عصبی ارایه شده است. سیستم تحت کنترل غیرخطی می باشد. ساختار کنترل تطبیقی مستقیم و به صورت مدل مرجع است و پایداری سیستم حلقه بسته را برای شروع از هر خطای اولیه حالت و وزن های اولیه شبکه عصبی تضمین می نماید، مشروط بر اینکه ضرایب تطبیق قانون تنظیم نرو کنترلر به اندازه کافی بزرگ انتخاب گردند. برای شروع الگوریتم نیازی به پیش تعلیم نیست

کلمات کلیدی

, کنترل تطبیقی, شبکه عصبی, کنترل تطبیقی مدل مرجع, تحلیل پایداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053367,
author = {روحانی, سیدمجتبی and محمدباقر منهاج},
title = {یک روش برای کنترل تطبیقی سیستمهای غیرخطی توسط شبکه عصبی با اثبات پایداری},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2002},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-3080},
pages = {29--40},
numpages = {11},
keywords = {کنترل تطبیقی، شبکه عصبی، کنترل تطبیقی مدل مرجع، تحلیل پایداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یک روش برای کنترل تطبیقی سیستمهای غیرخطی توسط شبکه عصبی با اثبات پایداری
%A روحانی, سیدمجتبی
%A محمدباقر منهاج
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2002

[Download]