مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (17), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (84-107)

عنوان : ( شبیه سازی جریان با کاویتاسیون جزئی حول هندسه های با مقاطع دایروی و بیضوی در زاویه حمله صفر به روش المان مرزی )

نویسندگان: مهدی نوروزی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق یک نرم افزار جهت شبیه¬سازی جریان کاویتاسیون جزئی حول هندسه¬های مختلف با مقطع دایروی (متقارن محوری) و بیضوی (شبه¬سه¬بعدی) بر مبنای روش المان مرزی بر پایه پتانسیل توسعه داده شده است. با توجه به پیچیدگی کمتر و سرعت بالاتر همگراییِ حلِ معادلات متقارن محوری نسبت به معادلات سه¬بعدی، از معادلات متقارن محوری جهت شبیه¬سازی هندسه¬های شبه¬سه¬بعدی استفاده شده است. در واقع در این روش، هندسه سه¬بعدی به قطاع¬هایی تقسیم شده و هر قطاع با استفاده از معادلات متقارن محوری حل می¬شود. به منظور شبیه¬سازی جریان کاویتاسیون، سطوح جسم و کاویتی توسط المان¬هایی تقریب زده می¬شوند. سپس با استفاده از بیان انتگرالی تئوری گرین، رینگ¬های چشمه و دوگان روی مرزهای کاویتی و جسم توزیع می¬شوند. برای شبیه سازی انتهای کاویتی، از دو مدل ساده و مدل جت بازگشتی استفاده و نتایج این دو مدل با یکدیگر مقایسه شده است. طول کاویتی مقداری ثابت و به¬عنوان ورودی مسأله است و هندسه کاویتی و عدد کاویتاسیون از جمله نتایج این شبیه¬سازی می¬باشد. مقایسه نتایج حاصل با نتایج تجربی و عددی منتشر شده، بیانگر این است که استفاده از روش المان مرزی در شبیه¬سازی جریان کاویتاسیون جزئی حول هندسه¬های با مقطع دایروی و بیضوی منجر به پیش¬بینی مناسب هندسه کاویتی می¬شود. مهم¬ترین مزیت¬ این روش، سرعت بسیار بالای همگرایی (در حدود چند دقیقه) و دقت نسبتاً مطلوب آن در مقایسه با دیگر روش¬های عددی می¬باشد. نتایج این تحقیق همچنین با نتایج حل معادلات ناویراستوکس نیز مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, کاویتاسیون جزئی, المان مرزی, شبه¬سه¬بعدی, کاویتاتور بیضوی, جت بازگشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053373,
author = {نوروزی, مهدی and جوارشکیان, محمدحسن and پسندیده فرد, محمود},
title = {شبیه سازی جریان با کاویتاسیون جزئی حول هندسه های با مقاطع دایروی و بیضوی در زاویه حمله صفر به روش المان مرزی},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2015},
volume = {17},
number = {1},
month = {July},
issn = {1605-9727},
pages = {84--107},
numpages = {23},
keywords = {کاویتاسیون جزئی، المان مرزی، شبه¬سه¬بعدی، کاویتاتور بیضوی، جت بازگشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی جریان با کاویتاسیون جزئی حول هندسه های با مقاطع دایروی و بیضوی در زاویه حمله صفر به روش المان مرزی
%A نوروزی, مهدی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A پسندیده فرد, محمود
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2015

[Download]