بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (7), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (37-53)

عنوان : ( جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی خوراکی )

نویسندگان: مژگان پروندی , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , محسن اشرفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنزیم های مختلفی از ابتدای رشد میسلیومی تا (Pleurotus ostreatus) در قارچ صدفی خوراکی انتهای دوره ی میوه دهی، تجزیه ترکیبات لیگنینی را در محیط کشت بر عهده دارند. چوب، بقایای گیاهی و بیشتر ضایعات گیاهی دیگر در طبیعت تحت عنوان ترکیبات لیگنوسلولزی نامیده م یشوند. لیگنوسلولز یکی از ،(EC: عمدتاً از سلولز، همی سلولز و لیگنین تشکیل م یشود. آنزیم منگنزپراکسیداز ( 1:11:1:13 عمومی ترین پراکسیدازهای تخریب کننده لیگنین است که توسط اکثر قارچ های تجزی هکننده چوب و نیز ی ژن cDNA بسیاری از قارچ های تجزی هکننده کمپوست تولید م یشود. در این پژوهش ب همنظور جداسازی انجام و بر cDNA و سپس سنتز RNA استخراج ،(P. ostreatus var. florida) قارچ صدفی خوراکی mnp آغازگرها طراحی گردید و با Primer Premier (V. و با استفاده از نرم افزار ( 5.0 mnp اساس توالی ژن وارد شد و با استفاده از توالی یابی PTG19-T واکنش زنجیرهای پلیمراز تکثیر شد. قطعه تکثیر شده در ناقل Ecoli همسانه سازی گردید. سپس با روش یخ- ذوب به p13H در ناقل 88 mnp تأیید شد. در ادامه، ژن منتقل و تأیید حضور آن در باکتری با روش هضم آنزیمی انجام گرفت. نتایج نشان داد که (DH5α (سویه ی p13H88-FM همسانه سازی شده است. پلاسمید نوترکیب بدست آمده با نام p13H در ناقل 88 mnp ژن نامگذاری شد.

کلمات کلیدی

, تجزیه لیگنین, ناقل, لیگنوسلولز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053383,
author = {پروندی, مژگان and فارسی, محمد and میرشمسی کاخکی, امین and محسن اشرفی},
title = {جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی خوراکی},
journal = {بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-6705},
pages = {37--53},
numpages = {16},
keywords = {تجزیه لیگنین، ناقل، لیگنوسلولز، منگنزپراکسیداز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ صدفی خوراکی
%A پروندی, مژگان
%A فارسی, محمد
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A محسن اشرفی
%J بیوتکنولوژی کشاورزی
%@ 2228-6705
%D 2015

[Download]