اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (29), شماره (3), سال (2015-10) , صفحات (294-307)

عنوان : ( تعیین ترکیب مناسب کشت محصولات زراعی در مقیاس یک مزرعه با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی )

نویسندگان: علی علیزاده زوارم , زهرا ناجی عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از موضوعات مهم در حوزه برنامهریزی کشاورزی، دستیابی به الگو یا ترکیب مناسبی از محصولات مدنظر جهت کشت می باشد. در این راسنتا، بنا توجه به محدودیت های موجود، میزان منابع در دسترس و مدنظر قرار گرفت اهداف یا آرمانهای مختلن،، برنامنه رینزی و تصنگیم گینری بنه منظنور استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید با پیچیدگیهای خاصی هگراه میباشد. در نتیجه بکارگیری مدلهای ریاضی تا حد زیادی میتواند به برنامنه رینزی در ای حوزه کگک نگاید. هدف ای مطالعه، تعیی الگوهای مناسب کشت محصولات زراعی یک مزرعه کشاورزی در استان خراسان شگالی میباشد که به ای منظور از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی و حل آن بر اساس سناریوهای مختل، بهره گرفته شده است. بر اساس نتنای بنه دسنت آمنده از فراینند ارائه شده، با توجه به محدودیت ها و آرمان های مسأله مربوطه، چهار الگوی کشت بر مبنای هشت سناریوی مطرح شده برای محصولات زراعی مزرعنه مورد مطالعه پیشنهاد گردیدند. الگوهای کشت پیشنهادی به گونهای ارائه شدهاند که زمینه را برای تصگیمگینری بهتنر پیرامنون ترکینب مناسنب کشنت محصولات زراعی در شرایط مختل، بر اساس آرمان های مدنظر توسط تصگیمگیرندگان فراهم میآورند. در نهاینت، الگوهنای ارائنه شنده بنا توجنه بنه بیشتری میزان دستیابی به سطح مطلوب تگامی آرمانها اولویتبندی شدند که بر ای اساس، تصگیم گیرندگان میتوانند با توجه به اولویت مدنظر خنود پیرامون هر یک از آرمانها، الگوی مناسب کشت محصولات زراعی را انتخاب نگایند.

کلمات کلیدی

, الگوی کشت, برنامه ریزی آرمانی, برنامهریزی کشاورزی, تئوری فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053385,
author = {علیزاده زوارم, علی and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {تعیین ترکیب مناسب کشت محصولات زراعی در مقیاس یک مزرعه با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4722},
pages = {294--307},
numpages = {13},
keywords = {الگوی کشت، برنامه ریزی آرمانی، برنامهریزی کشاورزی، تئوری فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ترکیب مناسب کشت محصولات زراعی در مقیاس یک مزرعه با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی
%A علیزاده زوارم, علی
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2015

[Download]