اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری , 2016-01-20

عنوان : ( ارائه الگوریتم شبیه سازی تبریدی برای مسئله ی مسیریابی حمل ونقل نمونه های آزمایشگاهی )

نویسندگان: سیده لیلا رحیمی بایگی , زهرا ناجی عظیمی , ناصر مطهری فریمانی , رضا عاطفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئلهی حملونقل نمونههای آزمایشگاهی یک مسئلهی مسیریابی وسایل نقلیه از نوع چندمسیره و دارای پنجرهی زمانی است که در قرار میگیرد. در این مسئله، نمونههای آزمایشگاهی در بازههای زمانی مشخصی از مراکز تهیهی نمونه، NP-hard زمرهی مسائل جمعآوری و به مراکز تجزیهوتحلیل انتقال مییابند. اما ازآنجاکه طول عمر نمونهها کوتاه است، یکی از محدودیتهای مسئله این است که نمونهها میبایست قبل از فاسدشدن به مقصد تحویل داده شوند. از دیگر محدودیتهای مسئله رعایت پنجرهی زمانی مراکز، محدودیت زیر تور و نیز رعایت زمان شیفت کاری هر راننده با توجه به اتمام مسیرهای مختلف میباشد. در این مقاله، ابتدا مدل موجود مسئله مدنظر قرار میگیرد و سپس الگوریتم شبیهسازی تبریدی برای حل مدل ارائه میگردد. درنهایت عملکرد روش پیشنهادی بر اساس دادههای مجموعهای از آزمایشگاهها در ایالت کبک کانادا مورد ارزیابی قرارگرفته و نتایج الگوریتم پیشنهادی با دیگر نتایج موجود در ادبیات مسئله مورد مقایسه قرار میگیرد.

کلمات کلیدی

, مسئلهی حملونقل, مسیریابی وسایل نقلیهی چندمسیره به همراه پنجرهی زمانی, الگوریتم شبیهسازی تبریدی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053407,
author = {رحیمی بایگی, سیده لیلا and ناجی عظیمی, زهرا and مطهری فریمانی, ناصر and عاطفی, رضا},
title = {ارائه الگوریتم شبیه سازی تبریدی برای مسئله ی مسیریابی حمل ونقل نمونه های آزمایشگاهی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مسئلهی حملونقل، مسیریابی وسایل نقلیهی چندمسیره به همراه پنجرهی زمانی، الگوریتم شبیهسازی تبریدی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه الگوریتم شبیه سازی تبریدی برای مسئله ی مسیریابی حمل ونقل نمونه های آزمایشگاهی
%A رحیمی بایگی, سیده لیلا
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A مطهری فریمانی, ناصر
%A عاطفی, رضا
%J اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]