سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , 2015-06-05

عنوان : ( مقایسه دو روش ANN و AHP در وزندهی به معیارها، در شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهوارهای )

نویسندگان: آذین باقری , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مکانیابی منابع آب زیرزمینی و همچنین حفظ این منابع با ارزش، یکی از دغدغههای اصلی کشور - هایی است که با چالش کم آبی روبهرو هستند. بدین منظور روشهای بیشماری برای شناسایی منابع آب زیرزمینی وجود دارد، از جمله روشهای میدانی، که عموما عملیاتی زمانبر و پرهزینه میباشند. در این راستا علم سنجش از دور قادر است اطلاعات مفیدی دراختیار محققین قرار دهد از جمله استخراج نقشههای مورد نیاز که به عنوان پارامترهای تاثیرگذار در مکانیابی منابع آب شناخته شدهاند. در این راستا دادههایی همچون: نقشه شیب، پوشش گیاهی، کاربری زمین، خطوارهها، نقشه سنگشناسی، زمین شناسی، نقشه پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی منطقه مطالعاتی و خاک بهکار گرفته میشوند. پس از شناسایی فاکتورهای موثر بایستی نقش هر یک در هدف پیشرو تعیین گردد. بدین منظور روشهای وزندهی بی شماری در این رابطه شناخته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند و مزایا و معایب هر AHP و ANN شدهاند که در تحقیق حاضر دو روش یک به تفصیل بیان گردید. لازم به ذکر است که، هر یک از این اوزان بیانگر میزان تاثیرگذاری هر لایه در تعیین مناطق مستعد آب زیرزمینی میباشد.

کلمات کلیدی

, شناسایی منابع آب زیرزمینی, تصاویر ماهوارهای, تحلیل سلسله مراتبی, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053422,
author = {باقری, آذین and شاد, روزبه},
title = {مقایسه دو روش ANN و AHP در وزندهی به معیارها، در شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهوارهای},
booktitle = {سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شناسایی منابع آب زیرزمینی، تصاویر ماهوارهای، تحلیل سلسله مراتبی، شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دو روش ANN و AHP در وزندهی به معیارها، در شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهوارهای
%A باقری, آذین
%A شاد, روزبه
%J سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
%D 2015

[Download]