سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , 2015-06-05

عنوان : ( پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی، با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی )

نویسندگان: آذین باقری , روزبه شاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی منابع آب زیرزمینی و تلاش برای حفظ منابع آبی، یکی از اهداف بزرگ کشورهایی است که با مشکل کمآبی دست و پنجه نرم میکنند. با توجه به مشکلات کمآبی شهرستان گرگان، این منطقه به شدت به منابع آب زیرزمینی خود وابسته است. بدین منظور در تحقیق حاضر این شهرستان به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب گردید. در این راستا با توسعه علم سنجش از دور و اطلاعاتی که از تصاویر ماهوارهای قابل استخراج هستند، میتوان مناطقی که احتمال وجود آب زیرزمینی در آن نقاط بیشتر است را شناسایی نمود. در این تحقیق پس از تعریف مدل مفهومی، پارامترهای تاثیر گذار در رابطه با هدف، شناسایی شدند. در این راستا دادههایی همچون: نقشه شیب، پوشش گیاهی، کاربری زمین و خطوارهها بهکار گرفته شدند که از تصاویر ماهوارهای استخراج گردیدند. نقشههای مورد نیاز همانند: نقشه سنگشناسی، زمینشناسی، نقشه پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی شهرستان گرگان و خاک از سازمانهای مربوطه تهیه شدند. در ادامه با اتخاذ روش شبکه عصبی مصنوعی، به هر یک از پارامترهای مذکور وزنی اختصاص داده شد، که هر یک از این اوزان بیانگر میزان تاثیرگذاری هر لایه در تعیین مناطق مستعد آب زیرزمینی میباشد. نقشه خروجی، بیانگر مناطقی است که وجود یا عدم وجود آب زیرزمینی را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, شناسایی منابع آب زیرزمینی, تصاویر ماهوارهای, سنجش از دور, سیستم اطلاعات مکانی, شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053423,
author = {باقری, آذین and شاد, روزبه},
title = {پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی، با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی},
booktitle = {سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شناسایی منابع آب زیرزمینی، تصاویر ماهوارهای، سنجش از دور، سیستم اطلاعات مکانی، شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی، با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی
%A باقری, آذین
%A شاد, روزبه
%J سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
%D 2015

[Download]