علوم باغبانی, دوره (30), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (112-121)

عنوان : ( بررسی تاثیر Pseudomonas putida و Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله Trigonella foenum-graecum )

نویسندگان: سیمین ایران خواه , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , منصور مشرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شنبیله L). Trigonella foenum-graecum) یک گیاه دارویی قدیمی متعلق به خانواده ی لگوم ها (Fabaceae) است. باکتری های محرک رشد، رشد گیاه را از طریق مکانیزم هایی مثل بهبود جذب عناصر معدنی و تولید فیتوهورمون ها، افزایش می دهند. بعلاوه اثر مفید بعضی از این باکتری ها می تواند به علت برهم کنش با قارچ های ویزیکولار آرباسکولار میکوریز (VAM) باشد. آزمایش با چهار تیمار شامل تلقیح بذر با باکتری Pseudomonas putida ، تلقیح با قارچ آرباسکولار میکوریز Glomus intraradices ، تلقیح مضاعف باکتری و قارچ میکوریز و شاهد بدون میکروارگانیسم در دو سطح تنش خشکی (40 درصد ظرفیت زراعی) و بدون تنش (80 در صد ظرفیت زراعی) بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در اتاقک رشد آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. صفاتی مانند بیوماس گیاه، مقدار پروتئین های محلول، محتوای ماده ی دارویی دیوزژنین و مقدار فسفر گیاه اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه ی واریانس داده ها نشان داد که تیمار گیاه شنبلیله با باکتری و قارچ آرباسکولار میکوریز مذکور، باعث افزایش صفات مورد بررسی در شرایط تنش خشکی می شود.باکتری Pseudomonas putida و قارچ آرباسکولار میکوریز Glomus intraradices از طریق افزایش میزان جذب عناصر غذایی، حفظ و نگهداری آب باعث افزایش بیوماس، مقدار پروتئین محلول و مقدار ماده ی دارویی دیوزژنین می شود. از آنجایی که دیوزژنین یک ترکیب دارویی بسیار مهم است می توان از طریق برقراری رابطه ی همزیستی گیاه شنبلیله با باکتری و قارچ آرباسکولار میکوریز مذکور تولید دیوزژنین را در گیاه افزایش داد.

کلمات کلیدی

, شنبلیله, دیوزژنین; قارچ میکوریز; باکتری سودوموناس پوتیدا و تنش خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053460,
author = {ایران خواه, سیمین and گنجعلی, علی and لاهوتی, مهرداد and مشرقی, منصور},
title = {بررسی تاثیر Pseudomonas putida و Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله Trigonella foenum-graecum},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-3986},
pages = {112--121},
numpages = {9},
keywords = {شنبلیله، دیوزژنین; قارچ میکوریز; باکتری سودوموناس پوتیدا و تنش خشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر Pseudomonas putida و Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله Trigonella foenum-graecum
%A ایران خواه, سیمین
%A گنجعلی, علی
%A لاهوتی, مهرداد
%A مشرقی, منصور
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2016

[Download]