سازه و فولاد, دوره (9), شماره (15), سال (2014-12) , صفحات (39-55)

عنوان : ( تحلیل کمانشی قابهای فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگون )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , محسن بمبائی چی , صفا پیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بیشتر قابهای فولادی، پیوند میان عضوها را ساده یا سخت میپندارند. در حالی که تمامی پیوندها در زیر بار، مقدار مشخصی نرمی از خود نشان میدهند. در این مقاله، اثر نرمی پیوند در تحلیل کمانشی قابهای فولادی دو بعدی بررسی میگردد. در این راستا، با بهرهجویی از ضریب گیرداری، اثر پیوندهای ساده، سخت، نیمهسخت و خورجینی در تحلیل وارد می شوند. همچنین، شیوهای برای تحلیل قابهای خورجینی ارائه میگردد. بر پایة فن پیشنهادی، تمامی رابطههای تحلیلی قابهای نیمهسخت، قابل گسترش برای قابهای خورجینی میباشند. باید افزود، درستی شیوة پیشنهادی با حل نمونههای عددی تأیید می شود. به دنبال آن، ماتریس سختی عضو، با وارد نمودن اثرهای مرتبه دوم و نرمی پیوند، پیشنهاد خواهد شد. ویژگی اصلی این ماتریس، کلی بودن آن میباشد. زیرا، توانایی الگوسازی یک عضو قابی با هر گونه پیوندی را دارد. همچنین، نسبت به ماتریسهای مشابه از دقت و کارایی بیشتری برخوردار است. بنابراین، با در اختیار داشتن ماتریس سختی عضوها میتوان ماتریس سختی قاب را برپا نمود. سپس، بار کمانشی قاب با تعیین مقدارهای ویژة این ماتریس به دست میآید. سرانجام، حل چند نمونة عددی و مقایسة پاسخ آنها با نتیجههای دیگر پژوهشگران، درستی و دقت بیشتر این شیوه را تأیید میکند. بررسیها نشان میدهند که پاسخ قابهای خورجینی در این گونه تحلیل، نزدیک به قابهای نیمه سخت است.

کلمات کلیدی

, قابهای فولادی, پیوند نیمهسخت, اثرهای مرتبه دوم, تحلیل کمانشی, پیوند خورجینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053461,
author = {رضائی پژند, محمد and بمبائی چی, محسن and پیمان, صفا},
title = {تحلیل کمانشی قابهای فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگون},
journal = {سازه و فولاد},
year = {2014},
volume = {9},
number = {15},
month = {December},
issn = {1735-515X},
pages = {39--55},
numpages = {16},
keywords = {قابهای فولادی، پیوند نیمهسخت، اثرهای مرتبه دوم، تحلیل کمانشی، پیوند خورجینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کمانشی قابهای فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگون
%A رضائی پژند, محمد
%A بمبائی چی, محسن
%A پیمان, صفا
%J سازه و فولاد
%@ 1735-515X
%D 2014

[Download]