پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, دوره (2), شماره (8), سال (2015-3) , صفحات (25-50)

عنوان : ( تحلیل نقش بازارچه های مرزی در گسترش امنیت مناطق مرزی «نمونه موردی:بازارچه مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی» )

نویسندگان: اسماعیل علمدار , سیدهادی زرقانی , هادی اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کی از دغدغه های مهم و همیشگی بشر در طول تاریخ تأمین امنیت به ویژه امنیت مرزهای سرزمین بوده است.برقراری امنیت امروزه یک پدیده مجرد نیست که بتوان آن را با تکیه بر قدرت نظامی تأمین کردبلکه متأثر از عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است. در این چارچوب برقراری امنیت در مرزها مستلزم طراحی و تدوین برنامه ها و سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. راهکار اقتصادی و توجه به معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان ازجمله این راهکارها استکه مصداق بارز آن ایجاد وفعالیت بازارچه های مرزی در این مناطق میباشد.فعالیت و رونق این بازارچه ها موجب روی آوردن مردم به فعالیتهای سالم اقتصادی و دورشدن از مشاغل کاذب و غیرقانونی همچون قاچاق کالا و مواد مخدرمیشود.از طرفی، فعالیت این بازارچه ها زمینه بیشازپیش ارتباطات دوسویه مرز را فراهم می‌کند تا همکاریهای بین المللی هم بهنحوی شکل گیرد.این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای و یافته های میدانی به بررسی تأثیر بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه بر امنیت مناطق مرزی مزبور پرداخته‌است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با فعالیت بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه از میزان قاچاق سوخت،کالا و قاچاق مواد مخدر به نحو چشمگیری کاسته شده است. از سویی، فعالیت این بازارچه منجربه تحکیم روابط سیاسی-اقتصادی–امنیتی دو استان خراسان جنوبی و ولایت فراه افغانستان ودرنهایت منجربه بهبود توسعه و امنیت در مناطق مرزی این استان شده است.

کلمات کلیدی

, بازارچه مرزی, امنیت مرزی, خراسان‌جنوبی, ماهیرود سربیشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053471,
author = {علمدار, اسماعیل and زرقانی, سیدهادی and اعظمی, هادی},
title = {تحلیل نقش بازارچه های مرزی در گسترش امنیت مناطق مرزی «نمونه موردی:بازارچه مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی»},
journal = {پژوهشنامه جغرافیای انتظامی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {8},
month = {March},
issn = {2383-3580},
pages = {25--50},
numpages = {25},
keywords = {بازارچه مرزی، امنیت مرزی، خراسان‌جنوبی، ماهیرود سربیشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نقش بازارچه های مرزی در گسترش امنیت مناطق مرزی «نمونه موردی:بازارچه مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی»
%A علمدار, اسماعیل
%A زرقانی, سیدهادی
%A اعظمی, هادی
%J پژوهشنامه جغرافیای انتظامی
%@ 2383-3580
%D 2015

[Download]