دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2015-08-19

عنوان : ( استنباط گشتاورهای توزیع لامبدا تعمیم یافته چهار پارامتری بر اساس رکورد پایین )

نویسندگان: مهدی عمادی , مریم اروجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به کاربرد توزیع لامبدا تعمیم یافته چهار پارامتری در علوم اقتصادی، در این مقاله رکوردهای پایین این توزیع مورد توجه قرار گرفته اند. این توزیع براساس چندک تعریف شده ودارای پارامترهای مکان، مقیاس و دو پارامتر شکل است. گشتاورهای حاشیه ای و توأم رکوردهای پایین محاسبه شده اند. با بدست آوردن میانگین، واریانس و کوواریانس رکوردهای پایین، بهترین برآوردگرهای نااریب خطی قابلمحاسبه هستند. در انتها، با یک مثال اهمیت میانگین، واریانس و کوواریانس رکورد پایین را در بدست آوردن بهترین برآوردگر نااریب خطیو مقایسه این برآوردگر با برآوردگرهای دیگر بیان شده است

کلمات کلیدی

, توزیع لامبدا تعمیم یافته, رکورد پایین, گشتاور حاشیه ای و توأم, بهترین برآوردگر نااریب خطی, سری دوجمله ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053490,
author = {عمادی, مهدی and اروجی, مریم},
title = {استنباط گشتاورهای توزیع لامبدا تعمیم یافته چهار پارامتری بر اساس رکورد پایین},
booktitle = {دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی},
year = {2015},
location = {یزد, ايران},
keywords = {توزیع لامبدا تعمیم یافته، رکورد پایین، گشتاور حاشیه ای و توأم، بهترین برآوردگر نااریب خطی، سری دوجمله ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استنباط گشتاورهای توزیع لامبدا تعمیم یافته چهار پارامتری بر اساس رکورد پایین
%A عمادی, مهدی
%A اروجی, مریم
%J دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
%D 2015

[Download]