پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (167-179)

عنوان : ( الگوی مورفولوژیک دره های رودخانه سردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس )

نویسندگان: وصال یحیی شیبانی , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رودخانه های سردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس واقع شده اند. دره های این رودخانه ها از پدیده های بسیار زیبای ژئومورفولوژی در منطقه محسوب می گردند. این دره ها از مهمترین کانیون ها در رشته کوه شتری واقع در شرق ایران مرکزی هستند. به منظور بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه های سردر و تفتو از عکسهای هوایی سال 1956 و تصاویر ماهواره ای سال 2015 در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. با تقسیم رودخانه ها به دو بخش کوهستانی و آبرفتی الگوی جریان رودخانه ها بر حسب درجه پیچش، در محدوده کوهستانی به علت محصور شدن در دره های باریک و عمیق و جنس سخت سنگهای کربناته به صورت پیچان رودی (2-1.25) و در بخش آبرفتی به علت وجود تشکیلات سست و نرم به صورت پیچان رودی شدید (بیشتر از 2) است. پیچشها در مسیر کانیون رودخانه های سردر و تفتو در سالهای مذکور تغییرات چندانی نداشته و حالت کلی پیچشی خود را در رسوبات آبرفتی حفظ کرده اند که علت آن احتمالاً ناشی از قرارگیری این رودخانه ها در منطقه گرم و خشک کویری بلوک طبس و عدم وجود جریان دائمی در بخش های آبرفتی است.

کلمات کلیدی

, مورفولوژی, درجه پیچش رودخانه, رودخانه سردر, رودخانه تفتو, رشته کوه شتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053492,
author = {یحیی شیبانی, وصال and خانه باد, محمد},
title = {الگوی مورفولوژیک دره های رودخانه سردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس},
journal = {پژوهش های ژئومورفولوژی کمی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {December},
issn = {2251-9424},
pages = {167--179},
numpages = {12},
keywords = {مورفولوژی، درجه پیچش رودخانه، رودخانه سردر، رودخانه تفتو، رشته کوه شتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی مورفولوژیک دره های رودخانه سردر و تفتو در شرق و جنوب شرق طبس
%A یحیی شیبانی, وصال
%A خانه باد, محمد
%J پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
%@ 2251-9424
%D 2015

[Download]