سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره (3), شماره (10), سال (2015-9) , صفحات (1-24)

عنوان : ( ‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی– اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌ )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , آزاده داودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای سری زمانی برای دوره های 1391-1360و سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر بر اساس ادبیات موجود برآورد گردیده است. این سیستم معادلات شامل توابع فقر، بهره وری نیروی کار، دستمزد، اشتغال، دستیابی به زیرساخت های اقتصادی (برق، آب، تلفن) و اجتماعی(آموزش، بهداشت) می باشد، که بر طبق آزمون اریب همزمانی و تست قطری بودن ماتریس واریانس- کوواریانس جملات پسماندها از روش حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده شده است. هزینه های دولت در امور مختلف اثرات متفاوتی را بر فقر دارا می باشند، بنابراین هزینه های دولت به تفکیک امور اجتماعی شامل (آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی) و امور اقتصادی (برق، آب، تلفن و راه) در نظر گرفته شده و اثرات نهایی مخارج دولت بر فقر از طریق محاسبه کشش های جزیی محاسبه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، سرمایه گذاری عمومی در بخش های بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی و زیرساخت‌هایی مانندجاده و مخابرات اثرات مثبت و معنی داری بر کاهش فقر دارند و همچین صرف هزینه در امور اجتماعی نیز برکاهش فقر تاثیرگزار بوده و منفعت بیشتری را در مقایسه با توسعه زیرساختهای اقتصادی را نصیب فقرا نموده است

کلمات کلیدی

, مخارج دولت, فقرزدایی, زیرساخت, حداقل مربعات سه مرحله ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053500,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and داودی, آزاده},
title = {‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی– اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌},
journal = {سیاست‌های راهبردی و کلان},
year = {2015},
volume = {3},
number = {10},
month = {September},
issn = {2345-2544},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {مخارج دولت، فقرزدایی، زیرساخت، حداقل مربعات سه مرحله ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی– اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A داودی, آزاده
%J سیاست‌های راهبردی و کلان
%@ 2345-2544
%D 2015

[Download]