دانشگاه علوم پزشکی گرگان, دوره (17), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (30-35)

عنوان : ( اثر عصاره هگزانی و هیدروالکلی گل‌های گیاه شاهدانه بر ادم التهابی پای موش صحرایی )

نویسندگان: بهرام فرهادی مقدم , مسعود فریدونی , علی اسداللهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف : برخی از عصارههای گیاهان دارویی با دارا بودن انواع ترکیبات فعال، از طرق مختلف قادرند سطوح سیتوکاین ها و سایر میانجیهای التهابی را کاهش دهند این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هگزانی و هیدروالکلی گلهای گیاه شاهدانه بر ادم التهابی پای موش صحرایی انجام شد. 300 سالیس یلات mg/kg روشبررسی : در این مطالعه تجربی 56 سر موش صحرایی نر در گروههای کنترل، شم ، دریافت کننده دوز 50 عصاره هی دروالکلی گل ها ی mg/kg 10 ، 1 و 50 عصاره هیدروالکلی گلهای حرارت دیده، دوز mg/kg سدیم، دریافتکننده دوزهای حرارت ندیده و عصاره هگزانی گلهای حرارت دیده دستهبندی شدند. پس از گذشت 30 دقیقه از تجویز صفاقی در هر گروه ، حجم ادم 2درصد به کف پای حیوانات به روش پلتیسمومتری سنجیده شد. / 0 سیسی فرمالین 5 / التهابی ناشی از تزریق 05 50 عصارههای هیدروالکلی و هگزانی گلهای حرارت دیده موجب کاهش حجم ادم التهابی پا mg/kg یافتهها : تجویز داخل صفاقی 50 عصاره هیدروالکلی گلهای حرارت ندیده حجم ادم التهابی پا را mg/kg از طرفی تجویز داخل صفاقی .( P<0/ ناشی از فرمالین شد ( 05 .( P<0/ نسبت به عصارههای حرارت دیده کاهش داد ( 05 نتیجهگیری : عصاره هیدروالکلی گلهای حرارت دیده گیاه شاهدانه حجم ادم پای ناشی از التهاب را بهصورت وابسته به دوز کاهش داد. عصاره هیدروالکلی گلهای حرارت ندیده به خاطر وجود کانابینوئیدهای کربوکسیله در مقایسه با گلهای حرارت دیده سبب کاهش بیشتر حجم ادم التهابی پای موش صحرایی میگردد.

کلمات کلیدی

, گیاه شاهدانه , ادم , اندام تحتانی , موش صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053502,
author = {فرهادی مقدم, بهرام and فریدونی, مسعود and اسداللهی, علی},
title = {اثر عصاره هگزانی و هیدروالکلی گل‌های گیاه شاهدانه بر ادم التهابی پای موش صحرایی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی گرگان},
year = {2016},
volume = {17},
number = {4},
month = {January},
issn = {۱۵۶۲-۴۷۶۵},
pages = {30--35},
numpages = {5},
keywords = {گیاه شاهدانه ، ادم ، اندام تحتانی ، موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر عصاره هگزانی و هیدروالکلی گل‌های گیاه شاهدانه بر ادم التهابی پای موش صحرایی
%A فرهادی مقدم, بهرام
%A فریدونی, مسعود
%A اسداللهی, علی
%J دانشگاه علوم پزشکی گرگان
%@ ۱۵۶۲-۴۷۶۵
%D 2016

[Download]