جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (12), شماره (23), سال (2015-3) , صفحات (175-195)

عنوان : ( تحلیل نقش بازارچة مرزی ماهیرود در توسعة فضایی- کالبدی منطقة مرزی با تأکید بر عامل مهاجرت و کاهش محرومیت )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , هادی اعظمی , اسماعیل علمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده اهداف: توسعه و امنیت مناطق مرزی یکی از مهم ترین دغدغه های دولتمردان است. درراستای تحقق این امر، تأسیس بازارچة مرزی یکی از شناخته شده ترین روش های توسعة اقتصادی این نواحی محسوب می شود. این مراکز اقتصادی می توانند نقش قابل توجهی در به ارمغان آوردن توسعه وامنیت مناطق مرزی داشته باشند. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات فضایی- کالبدی بازارچة مرزی ماهیرود شهر سربیشه در منطقه، بعد از تأسیس آن پرداخته می-شود. روش: این پژوهش ازحیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات موردنیاز پژوهش به دو شیوة کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و بازدید میدانی) گردآوری شده اند. اطلاعات گردآوری شده از 135 نفر جامعة نمونه، با استفاده از نرم-افزار SPSS درقالب روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده اند. یافته ها/ نتایج: نتایج حاکی از آن است که با فعال شدن بازارچة مرزی ماهیرود سربیشه، در بخش تغییرات کالبدی اقدامات عمرانی ازقبیل احداث جاده، فراهم نمودن تأسیسات زیربنایی آب، برق، تلفن و مراکز بیمه و بانک صورت گرفته است. در این بازارچه علاوه بر افزایش انگیزه برای سکونت و افزایش اشتغال، کاهش محرومیت را به دنبال داشته است. نتیجه گیری: این بازارچه در سطح خرد در محدودة سکونتگاه های روستایی و در سطح منطقة مرزی، تأثیرات مثبتی در ابعاد کالبدی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی داشته است. این مطلب نشان می دهد که باید به بازارچة مرزی در چارچوب برنامه های آمایش ملی، استانی و مناطق مرزی توجه جدی شود.

کلمات کلیدی

, بازارچة مرزی, توسعة فضایی- کالبدی, ماهیرود سربیشه, مهاجرت, محرومیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053503,
author = {زرقانی, سیدهادی and اعظمی, هادی and علمدار, اسماعیل},
title = {تحلیل نقش بازارچة مرزی ماهیرود در توسعة فضایی- کالبدی منطقة مرزی با تأکید بر عامل مهاجرت و کاهش محرومیت},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2015},
volume = {12},
number = {23},
month = {March},
issn = {2008-1391},
pages = {175--195},
numpages = {20},
keywords = {بازارچة مرزی، توسعة فضایی- کالبدی، ماهیرود سربیشه، مهاجرت، محرومیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نقش بازارچة مرزی ماهیرود در توسعة فضایی- کالبدی منطقة مرزی با تأکید بر عامل مهاجرت و کاهش محرومیت
%A زرقانی, سیدهادی
%A اعظمی, هادی
%A علمدار, اسماعیل
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2015

[Download]