توسعه کارآفرینی, دوره (8), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (41-59)

عنوان : ( ارائه الگوی توسعه پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران )

نویسندگان: میثم ظهوریان ابوترابی , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوشه‌های کسب و کار به عنوان الگویی نوین از توسعه اقتصادی در جهان شناخته می‌شود. در کشور ما نیز این الگو در سالیان اخیر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته‌است. بر این اساس این پژوهش در پی آن بود که با استفاده از تجربیات کسب شده در زمینه توسعه خوشه‌های کسب و کار در ایران الگویی جهت توسعه پایدار خوشه‌های کسب و کار در کشورمان پیشنهاد کند. جهت ارائه الگوی مذکور از استراتژی کیفی مطالعه موردی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه مورد مطالعه را عاملین توسعه و فعالین و مسئولین سازمان منطقه‌ای سیاستگذار خوشه‌های کسب و کار در ایران تشکیل می‌دهند و از مصاحبه نیمه ساختار یافته به عنوان ابزار اصلی گردآوری اطلاعات استفاده شد. در پژوهش حاضر پنج خوشه کسب و کار مبلمان شاندیز، کفش مشهد، زعفران خراسان رضوی، لبنیات گرگان و پسته کرمان به عنوان موردهای مطالعه انتخاب شدند. نتایج تحقیق منجر به شناسایی بیست و چهار مضمون پایه شد که این مضامین در قالب پنج مضمون سازمان دهنده دسته بندی شدند. این مضامین شامل دخالت مؤثر دولت، سرمایه اجتماعی، برنامه‌ریزی در خوشه‌ها، نکات روان‌شناسی و خصوصیات عامل توسعه خوشه است که تمام این مضامین ذیل مضمون فراگیر توسعه پایدار خوشه‌های‌ کسب و کار تعریف شدند.

کلمات کلیدی

, خوشه‌های کسب وکار, توسعه منطقه‌ای, ایران, توسعه پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053505,
author = {ظهوریان ابوترابی, میثم and رحیم نیا , فریبرز},
title = {ارائه الگوی توسعه پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران},
journal = {توسعه کارآفرینی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-2266},
pages = {41--59},
numpages = {18},
keywords = {خوشه‌های کسب وکار، توسعه منطقه‌ای، ایران، توسعه پایدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه الگوی توسعه پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران
%A ظهوریان ابوترابی, میثم
%A رحیم نیا , فریبرز
%J توسعه کارآفرینی
%@ 2008-2266
%D 2015

[Download]