دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت , 2015-08-13

عنوان : ( بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان فروش نمایشگاه های فروش خودرو با نقش واسط خلاقیت )

نویسندگان: رسول حسنی , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله به بررسی اثر رابطه هوش¬هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان فروش با واسطه¬گری خلاقیت پرداخته¬ایم. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش فروشندگان خودرو (نمایشگاه داران اتوموبیل) شهر مشهد می¬باشد روش نمونه گیری در این تحقیق در دسترس خواهد بود. چون حجم جامعه مشخص نیست و اطلاعی از واریانس جامعه در دسترس نیست، بر اساس فرمول کوکران با ضریب اطمینان 95% و مقدار خطای قابل تحمل 0.07 حجم نمونه 196 نفر می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مثبت و معنی¬داری هوش¬هیجانی بر رضایت شغلی با واسطه گری خلاقیت است.

کلمات کلیدی

, خلاقیت, هوش هیجانی, رضایت شغلی, کارکنان فروش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053508,
author = {حسنی, رسول and خوراکیان, علیرضا and مهارتی, یعقوب},
title = {بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان فروش نمایشگاه های فروش خودرو با نقش واسط خلاقیت},
booktitle = {دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خلاقیت، هوش هیجانی، رضایت شغلی، کارکنان فروش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان فروش نمایشگاه های فروش خودرو با نقش واسط خلاقیت
%A حسنی, رسول
%A خوراکیان, علیرضا
%A مهارتی, یعقوب
%J دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
%D 2015

[Download]