دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت , 2015-08-13

عنوان : ( بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان فروش نمایشگاه های فروش خودرو )

نویسندگان: رسول حسنی , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی اثر رابطه هوشهیجانی بر خلاقیت کارکنان فروش پرداختهایم. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش فروشندگان خودرو (نمایشگاه داران اتوموبیل) شهر مشهد میباشد روش نمونه گیری در این تحقیق در دسترس خواهد بود. چون حجم جامعه مشخص نیست و اطلاعی از واریانس جامعه در دسترس نیست، بر اساس فرمول کوکران با ضریب اطمینان 95% و مقدار خطای قابل تحمل 07,0 حجم نمونه 196 نفر می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مثبت و معنیداری هوشهیجانی بر خلاقیت است

کلمات کلیدی

, خلاقیت, هوش هیجانی, رضایت شغلی, کارکنان فروش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053509,
author = {حسنی, رسول and خوراکیان, علیرضا and مهارتی, یعقوب},
title = {بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان فروش نمایشگاه های فروش خودرو},
booktitle = {دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خلاقیت، هوش هیجانی، رضایت شغلی، کارکنان فروش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان فروش نمایشگاه های فروش خودرو
%A حسنی, رسول
%A خوراکیان, علیرضا
%A مهارتی, یعقوب
%J دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
%D 2015

[Download]