ادبیات تطبیقی, دوره (7), شماره (12), سال (2015-9) , صفحات (249-271)

عنوان : ( بررسی انتقادی مسئله انحطاط ادبی در دوره صفویه و عثمانی )

نویسندگان: اسماعیل علی پور , سیدحسین سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی انتقادی مسئله انحطاط ادبی در دوره صفویه و عثمانی می پردازد.

کلمات کلیدی

بررسی انتقادی مسئله انحطاط ادبی در دوره صفویه و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053512,
author = {اسماعیل علی پور and سیدی, سیدحسین},
title = {بررسی انتقادی مسئله انحطاط ادبی در دوره صفویه و عثمانی},
journal = {ادبیات تطبیقی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {12},
month = {September},
issn = {2008-6512},
pages = {249--271},
numpages = {22},
keywords = {بررسی انتقادی مسئله انحطاط ادبی در دوره صفویه و عثمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انتقادی مسئله انحطاط ادبی در دوره صفویه و عثمانی
%A اسماعیل علی پور
%A سیدی, سیدحسین
%J ادبیات تطبیقی
%@ 2008-6512
%D 2015

[Download]