پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (23), شماره (74), سال (2015-9) , صفحات (151-170)

عنوان : ( وضعیت چهار مؤلفه کلّی محیط کسب وکار در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: فاطمه گریوانی , محمدطاهر احمدی شادمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه در خصوص وضعیت کسب وکار مناطق مختلف اولین گامی است که به منظور شناسایی موانع و مزایای محیط کسب وکار باید برداشته شود تا در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی به منظور کارآمدی و نتیجه بخشی بیشتر سیاست ها بتوان از نتایج مطالعات بهره برد. با این هدف شناسایی وضعیت محیط کسب وکار استان خراسان شمالی محور پژوهش حاضر است. در این مقاله شدت تأثیر مؤلفه های کسب وکار در یک پایش میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از 85 نفر از سرمایه گذاران فعال استان در مورد میزان تأثیر مؤلفه های کسب وکار بر وضعیت سرمایه گذاری استان مصاحبه شده است. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های ثبات سیاسی دولت و مؤلفه سیاست ها و قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را بر نابسامانی شرایط فعالیت های اقتصادی طی سال های اخیر در این استان داشته است.

کلمات کلیدی

, رشد اقتصادی, محیط کسب وکار, سرمایه گذاری, استان خراسان شمال . ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053513,
author = {گریوانی, فاطمه and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {وضعیت چهار مؤلفه کلّی محیط کسب وکار در استان خراسان شمالی},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2015},
volume = {23},
number = {74},
month = {September},
issn = {1027-9024},
pages = {151--170},
numpages = {19},
keywords = {رشد اقتصادی، محیط کسب وکار، سرمایه گذاری، استان خراسان شمال . ی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وضعیت چهار مؤلفه کلّی محیط کسب وکار در استان خراسان شمالی
%A گریوانی, فاطمه
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2015

[Download]