هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26

عنوان : ( تاثیر موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه و ارتفاع محلول نگهداری بر برخی ویژگیهای پس از برداشت گل ژربرا )

نویسندگان: فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل کاهش عمر و افزایش تلفات گلهای بریدنی، برهم خوردن روابط آبی گل در اثر رشد و افزایش جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده گل میباشد. بسیاری از گیاهان دارویی از جمله اسفرزه دارای خواص ضد باکتریایی هستند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر غلظت های مختلف موسیلاژ گیاه اسفرزه و یک محلول نگهدارنده تجاری و همچنین ارتفاع محلول نگهداری بر برخی ویژگیهای پس از برداشت گل بریده ژربرا می باشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار انجام شد. فاکتور اول نوع محلول، فاکتور دوم ارتفاع محلول نگهداری و شاهد، آب مقطر در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اگر چه وزن تر در روز اول و در محلول نگهداری با بیشترین ارتفاع در بیشینه مقدار بود، اما این مقدار با وزن تر در روز دوم با همان ارتفاع اختلاف معنی داری نداشت. همچنین بیشینه مقدار وزن تر و بیشترین عمر گلجایی مربوط به تیمار محلول نگهدارنده تجاری در بالاترین سطح ارتفاع بود. در صفت قطر گل نیز مشخص شد تیمار موسیلاژ اسفرزه 750 پی پی ام با سطح ارتفاع میانی دارای بیشترین قطر بود و نسبت به شاهد اختلاف معنی داری داشت. همچنین در ارتباط با هدایت هیدرولیکی ساقه، وزن محلول نگهداری تیمار بالاترین سطح ارتفاع، در 15 دقیقه اول کاهش معنی دار و شدیدی را نسبت به سایر تیمارها نشان داد. آزمایش کشت میکروبی تیمارها نیز بیانگر حضور دو باکتری باسیلوس و کلستردیوم در تیمارهای محلول نگهدارنده تجاری و موسیلاژ اسفرزه 150 پی پی ام بود.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: اسفرزه, پس از براشت, ژربرا, موسیلاژ, هدایت هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053526,
author = {نعمت الهی, فاطمه and تهرانی فر, علی and عزیزی ارانی, مجید and داوری نژاد, غلامحسین and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه و ارتفاع محلول نگهداری بر برخی ویژگیهای پس از برداشت گل ژربرا},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: اسفرزه، پس از براشت، ژربرا، موسیلاژ، هدایت هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه و ارتفاع محلول نگهداری بر برخی ویژگیهای پس از برداشت گل ژربرا
%A نعمت الهی, فاطمه
%A تهرانی فر, علی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2013

[Download]