اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت , 2013-01-30

عنوان : ( تاثیر برخی ترکیبات طبیعی بر ماندگاری و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا )

نویسندگان: فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل کاهش عمر و افزایش تلفات گلهای بریدنی، برهم خوردن روابط آبی گل در اثر رشد و افزایش جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده گل میباشد. بسیاری از گیاهان دارویی از جمله ریحان و پنیرک دارای خواص ضد باکتریایی هستند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر غلظت های مختلف سه نوع موسیلاژ بر برخی ویژگی های پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا می باشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار انجام شد. فاکتور اول نوع موسیلاژ (ریحان، پنیرک و تخم شربتی)، فاکتور دوم غلظت موسیلاژ در محلول نگهداری (30، 150 و 750 پی پی ام) و شاهد آب مقطر در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بیشترین وزن تر در کلیه روزها در تیمار شاهد و بیشترین قطر گل در تیمار شاهد و موسیلاژ پنیرک بوده و غلظت 30 پی پی ام، بیشترین تاثیر را در افزایش میزان این دو صفت داشته است. در صفت عمر گلجایی اگرچه تیمار پنیرک با غلظت 30 پی پی ام تفاوت معنی داری با تیمارهای تخم شربتی 30 پی پی ام و شاهد نداشت اما میزان عمر گلجایی در این تیمار از دیگر تیمارها بیشتر بود. در ارتباط با صفت گندیدگی ساقه، تیمار موسیلاژ ریحان با غلظت 750 پی پی ام بیشترین گندیدگی را نسبت به سایر تیمارها داشت و این اختلاف معنی دار بود. کمترین مقدار اسیدیته و بیشترین میزان کدر شدن رنگ محلولهای نگهداری نیز مربوط به محلول موسیلاژ ریحان با غلظت 750 پی پی ام بود. همچنین مشخص شد میزان گندیدگی ساقه، اسیدیته و کدر شدن محلول نگهداری با میزان عمر گلجایی گل شاخه بریده ژربرا همبستگی دارد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: تخم شربتی, پس از برداشت, پنیرک, ریحان, ژربرا, گل شاخه بریده, موسیلاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053530,
author = {نعمت الهی, فاطمه and تهرانی فر, علی and عزیزی ارانی, مجید and داوری نژاد, غلامحسین and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر برخی ترکیبات طبیعی بر ماندگاری و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا},
booktitle = {اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: تخم شربتی، پس از برداشت، پنیرک، ریحان، ژربرا، گل شاخه بریده، موسیلاژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برخی ترکیبات طبیعی بر ماندگاری و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا
%A نعمت الهی, فاطمه
%A تهرانی فر, علی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت
%D 2013

[Download]