پژوهش نفت, دوره (25), شماره (83), سال (2015-10) , صفحات (137-148)

عنوان : ( مدلسازی فرآیند نفت زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس )

نویسندگان: ارسلان زینل زاده , سیدرضا موسوی حرمی , محمد کسایی نجفی , مریم میرشاهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند نفت زایی موجب تولید نفت از مواد آلی سن گها در طی میلیو نها سال می شود. نفت تولید شده پس از مهاجرت، در سنگ مخزن جمع شده و یک تجمع یا میدان نفتی را تشکیل م یدهد. در این مطالعه با استفاده از روش مد لسازی حوضه، تاریخچه حرارتی در یک مقطع تراستی شبیه سازی شده و تاریخچه هیدروکرب نزایی سن گهای منشأ بررسی شده است. در این مقاله، با استفاده از داد ههای چینه شناسی، زمین شناسی و ژئوشیمیایی و به کمک نرم افزار مدل سازی یک بعدی، تاریخچه تدفین و نف تزایی ترسیم شده است. میزان پختگی مواد آلی سازندها، وضعیت پنجره نفت زایی و گاززایی و همچنین میزان کمی هیدروکربن زایی برای سن گهای منشأ پابده، کژدمی، گرو و سرگلو به دست آمده است. از داد ههای پختگی مواد آلی سازندها بر اساس انعکاس ویترینایت، جهت کنترل کیفی کار مدل سازی و اطمینان از درستی مدل، استفاده شده است. براساس این مطالعه، در مقطع تراستی، گسل موجب افزایش عمق و پختگی سن گهای منشأ و سرعت بخشیدن به فرآیند نف تزایی شده است. میزان تاثیر گسل تراستی هنگامیک‌ه سنگ منشأ به مرحله حداکثر نفت زایی نرسیده است، بیشتر خواهد بود. در صورتی که سنگ منشأ قبل از گسل خوردگی بخش عمده توان نفت زایی خود را از دست داده باشد، گسل تراستی تاثیری به مراتب کمتر در نفت زایی دارد

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: مد لسازی یک بعدی حوضه, فرآیند نفت زایی, مقطع تراستی, کمربند زاگرس, سن گهای منشأ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053533,
author = {زینل زاده, ارسلان and موسوی حرمی, سیدرضا and محمد کسایی نجفی and مریم میرشاهانی},
title = {مدلسازی فرآیند نفت زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2015},
volume = {25},
number = {83},
month = {October},
issn = {2345-2900},
pages = {137--148},
numpages = {11},
keywords = {کلمات کلیدی: مد لسازی یک بعدی حوضه، فرآیند نفت زایی، مقطع تراستی، کمربند زاگرس، سن گهای منشأ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی فرآیند نفت زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس
%A زینل زاده, ارسلان
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمد کسایی نجفی
%A مریم میرشاهانی
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2015

[Download]