اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2013-03-10

عنوان : ( تاثیر برخی موسیلاژهای گیاهی بر عمر گلجایی و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده میخک )

نویسندگان: فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , سمانه صیفی , مریم جاویدی شیروان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل کاهش عمر و افزایش تلفات گلهای بریدنی، برهم خوردن روابط آبی گل در اثر رشد و افزایش جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده گل میباشد. بسیاری از گیاهان دارویی از جمله پنیرک دارای خواص ضد باکتریایی هستند. با توجه به اینکه امروزه یکی از راهکارهای توسعه پایدار در کشاورزی استفاده از ترکیبات طبیعی به جای مواد شیمیایی است. براین مبنا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر غلظت های مختلف دو نوع موسیلاژ بر برخی ویژگی های پس از برداشت گل شاخه بریده میخک میباشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار انجام شد. فاکتور اول نوع موسیلاژ (پنیرک و تخم شربتی)، فاکتور دوم غلظت موسیلاژ در محلول نگهداری (30، 150 و 750 پی پی ام) و شاهد آب مقطر در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بیشترین تغییر میزان وزن تر در روز سوم نسبت به روز اول مربوط به تیمار پنیرک با غلظت ppm 750 است اما این تیمار با سایر تیمارها تفاوت معنی داری نداشت. همچنین تغییر معنی داری در وزن تر هیچ یک از تیمارها در روز پنجم نسبت به روز سوم مشاهده نشد. بیشترین افزایش قطر گل در تیمار تخم شربتی 750ppm در روز سوم نسبت به روز اول است اما این تیمار در روز پنجم نسبت به روز سوم تفاوت معنی داری را در سطح 5 درصد نشان نداد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: تخم شربتی, پس از برداشت, پنیرک, گل شاخه بریده, موسیلاژ, میخک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053535,
author = {نعمت الهی, فاطمه and تهرانی فر, علی and صیفی, سمانه and جاویدی شیروان, مریم},
title = {تاثیر برخی موسیلاژهای گیاهی بر عمر گلجایی و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده میخک},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: تخم شربتی، پس از برداشت، پنیرک، گل شاخه بریده، موسیلاژ، میخک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برخی موسیلاژهای گیاهی بر عمر گلجایی و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده میخک
%A نعمت الهی, فاطمه
%A تهرانی فر, علی
%A صیفی, سمانه
%A جاویدی شیروان, مریم
%J اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2013

[Download]