زمین شناسی و محیط زیست, دوره (8), شماره (29), سال (2015-3) , صفحات (9-25)

عنوان : ( بررسی میزان پراکندگی و نقش متغیرهای ژئوشیمیایی در انحلال و تحرک آرسنیک در منابع آب دشت سفیدرود )

نویسندگان: علیرضا مرادیان هره دشت , مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده باهدف بررسی نقش متغیرهای هیدروژئوشیمیایی در آلایندگی آرسنیک در منابع آبی دشت سفیدرود (استان گیلان)، نمونه¬برداری از آب¬های سطحی و زیرزمینی انجام گردید. با انجام آنالیزهای آماری مشخص شد که همبستگی متوسط بین متغیرهای فیزیکوشیمیایی (EC،BOD ،TDS ، COD) و مقدار آرسنیک در آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقه موردمطالعه وجود دارد. بیشترین آلودگی آرسنیک در آب چاه‌های فخرآباد و سالکده طی ماه¬های مهر و آبان مشاهده شد. فراوانی آرسنیک رابطه غیرمستقیمی با مقدار نیترات و DO در آب¬های سطحی و زیرزمینی نشان می¬دهد. روش¬های مختلف گرافیکی و آماری جهت شناسایی منشأ آرسنیک در طول حوضه رودخانه سفیدرود مورداستفاده قرار گرفت. متغیرهای هیدروژئوشیمیایی آب¬های سطحی و زیرزمینی بعلاوه مجموعه کانیایی و مشخصات رسوب‌شناسی آبرفتی کواترنری در منابع آبی دشت سفیدرود موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد غلظت آرسنیک ازنظر مکانی بسیار متغیر می¬باشد. اطلاعات هیدروژئوشیمیایی نشان داد که آزاد شدن آرسنیک به درون آب¬های سطحی و زیرزمینی در محدوده موردمطالعه توسط فرایندهای پیچیده¬ای کنترل می¬شود که مهم‌ترین این فرآیندها عبارت‌اند از: 1) انحلال آرسنیک از سطح اکسی-هیدروکسیدهای آهن به‌عنوان فرآیند اصلی آزادسازی آرسنیک، 2) تجزیه و هوازدگی سنگ¬ها و کانی¬های حوضه، 3) ترکیب کانی‌شناختی آبخوان، 4) ورود نمک (از نهشته‌های تبخیری و نفوذ آب دریا به آبخوان)، 5) فرآیند¬های تبادل یونی (کانی‌های رسی در سنگ¬های رسوبی)، 6) سرعت و مقدار جریان آب، 7) میزان بارش باران و 8) فعالیت‌های انسانی.

کلمات کلیدی

, هیدروژئوشیمی, دشت سفیدرود, آرسنیک, تحرک آرسنیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053543,
author = {مرادیان هره دشت, علیرضا and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {بررسی میزان پراکندگی و نقش متغیرهای ژئوشیمیایی در انحلال و تحرک آرسنیک در منابع آب دشت سفیدرود},
journal = {زمین شناسی و محیط زیست},
year = {2015},
volume = {8},
number = {29},
month = {March},
issn = {2008-4250},
pages = {9--25},
numpages = {16},
keywords = {هیدروژئوشیمی، دشت سفیدرود، آرسنیک، تحرک آرسنیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان پراکندگی و نقش متغیرهای ژئوشیمیایی در انحلال و تحرک آرسنیک در منابع آب دشت سفیدرود
%A مرادیان هره دشت, علیرضا
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J زمین شناسی و محیط زیست
%@ 2008-4250
%D 2015

[Download]