مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (3), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (57-66)

عنوان : ( ارزیابی روش های تعیین شیب متوسط در یک حوزه آبخیز )

نویسندگان: رضا غفوریان , سیدحسین ثنائی نژاد , نجفقلی غیاثی , ابوالقاسم دادرسی , جواد ایزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین شیب حوزه های آبخیز از نیازهای اساسی اکثر طرح های عمرانی و حفاظت آب و خاک است. روش ها و روابط متعددی برای تعیین این عاملارائه شده است. روش های جاستین، شبکه بندی، طول خطوط تراز (هورتون)، هشت نقطه ای، منحنی شیب متوسط و سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، بیش از سایر روش ها برای تعیین شیب متوسط یک حوزه آبخیز در طرح ها مورد استفاده قرار می گیرند. کارشناسان بر اساس تجربه از یکی از این روش ها استفاده کرده و مقدار شیب را تعیین می نمایند. بررسی های انجام شده نشان داده است که نتایج حاصله از کاربرد روش های مختلف تعیین شیب برای یک حوزه آبخیز، با یک دیگر اختلاف چشم گیر داشته است. به منظور دستیابی به دقیق ترین روشی که مقدار شیب متوسط یک منطقه را نسبت به سایر روش ها ارائه دهد، لازم است که نتایج حاصل از روش های فوق الذکر با مقدار به دست آمده از اندازه گیری مستقیم شیب در صحرا مقایسه شود. در این راستا و در این تحقیق، سه منطقه با مقیاس های متفاوت در نقاط مختلف استان خراسان، در نظر گرفته شد. تعداد هفت دامنه بر روی این سه منطقه، انتخاب و مقدار شیب هر یک از دامنه های 7 گانه از روش های مختلف تعیین شد. سپس مقدار شیب توسط دوربین نقشه برداری به طور مستقیم در صحرا اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تعیین شیب از روابط و روش های تجربی با مقدار به دست آمده از اندازه گیری مستقیم، برای دامنه های انتخابی مورد مقایسه قرار گرفت. برای مقایسه از آزمون T جفتی (Paired-Samples T test) استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که روش هورتون دقیق ترین روش تعیین شیب متوسط برای عرصه ها و حوزه های آبخیز است. روش های جاستین و GIS در رتبه بعدی دقت تعیین شیب، در مقایسه با اندازه گیری مستقیم این عامل در صحرا هستند

کلمات کلیدی

, آزمون Tجفتی, جاستین, حوزه آبخیز, روش Jacknife, هورتون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053552,
author = {رضا غفوریان and ثنائی نژاد, سیدحسین and نجفقلی غیاثی and ابوالقاسم دادرسی and جواد ایزی},
title = {ارزیابی روش های تعیین شیب متوسط در یک حوزه آبخیز},
journal = {مهندسی و مدیریت آبخیز},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-9300},
pages = {57--66},
numpages = {9},
keywords = {آزمون Tجفتی، جاستین، حوزه آبخیز، روش Jacknife، هورتون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی روش های تعیین شیب متوسط در یک حوزه آبخیز
%A رضا غفوریان
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A نجفقلی غیاثی
%A ابوالقاسم دادرسی
%A جواد ایزی
%J مهندسی و مدیریت آبخیز
%@ 2251-9300
%D 2011

[Download]