دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2015-12-23

عنوان : ( تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر عملکرد تولیدی دوره آغازین جوجه های گوشتی )

نویسندگان: پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک (صفر و 0.1 درصد) به جیره و سطوح مختلف سرکه (صفر، 1و 2 درصد) به آب آشامیدنی جوجه¬های گوشتی بر شاخص های عملکرد تولیدی، آزمایشی با اسیتفاده از 330 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 صورت فاکتوریل 3×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی 6 تیمار با 5 تکرار و 11 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی انجام شد. افزودن پروبیوتیک به جیره مصرفی جوجه¬های گوشتی باعث کاهش معنی دار داری در مصرف خوراک در دوره آغازین پرورش (1-10روزگی) شد (0.05 >P). اما بر روی سایر شاخص های عملکرد تولیدی مثل میانگین وزن در سن 10 روزگی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در دوره سنی 101-1 روزگی تاثیر معنی دار مشاهده نشد. اثر افزودن سطوح مختلیف اسیداسیتیک به آب آشامیدنی و اثر متقابل بین اسیداستیک و پروبیوتیک، تأثیری معنی داری برمیانگین وزن در سن 10 روزگی، مصرف خوراک ، رشد روزانه و ضریب تبدیل غذایی در دوره 10-1 روزگی نداشت.

کلمات کلیدی

, اسید آلی, جوجه گوشتی, پروبیوتیک, دوره آغزین, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053554,
author = {اله دو, پرویز and زرقی, حیدر and کرمانشاهی, حسن and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر عملکرد تولیدی دوره آغازین جوجه های گوشتی},
booktitle = {دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور},
year = {2015},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {اسید آلی، جوجه گوشتی، پروبیوتیک، دوره آغزین، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر عملکرد تولیدی دوره آغازین جوجه های گوشتی
%A اله دو, پرویز
%A زرقی, حیدر
%A کرمانشاهی, حسن
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور
%D 2015

[Download]