اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (29), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (272-283)

عنوان : ( اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان )

نویسندگان: بهاره معدنیان , آرش دوراندیش , محمد قربانی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد بانک‌های کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه، حاکی از آن است که این بانک‌ها دارای نقش مؤثری بوده و سبب تقویت بنیه مالی کشاورزان و درنتیجه، تأمین نیازهای جامعه به محصولات کشاورزی شده اند. این بانک‌ها به‌عنوان اهرم اعتباری دولت در یکی از مهم‌ترین بخش‌ اقتصادی کشورها نقش بسیار حساسی را به عهده دارند. اما عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان منجر به عدم گردش مالی مناسب می‌شود. هدف از این مطالعه اولویت بندی عواملی است که از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی بر تاخیر یا عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به کشاورزان موثر بوده اند. بنابراین در این مطالعه با استفاده از تکمیل پرسش‌نامه از کارشناسان بانک کشاورزی در سال 1393 و با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه (ANP) به بررسی موضوع پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که قوانین بانکی بیشترین اثر را بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته است. همچنین لابی‌گری در بانک، صندوق بیمه، آورده نقدی اولیه کشاورز از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان می‌باشد.

کلمات کلیدی

, بانک کشاورزی, تحلیل فرآیند شبکه, تسهیلات, روش دلفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053558,
author = {معدنیان, بهاره and دوراندیش, آرش and قربانی, محمد and کهنسال, محمدرضا},
title = {اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۲۲},
pages = {272--283},
numpages = {11},
keywords = {بانک کشاورزی،تحلیل فرآیند شبکه، تسهیلات، روش دلفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان
%A معدنیان, بهاره
%A دوراندیش, آرش
%A قربانی, محمد
%A کهنسال, محمدرضا
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۲۲
%D 2015

[Download]