اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (175-198)

عنوان : ( اثر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های پانل با اثرات تصادفی )

نویسندگان: محمد قربانی , رضا رادمهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد و کیفیت محیط‌زیست به عنوان مولفه¬ی کلیدی تامین کننده حیات، به‌شدت عملکرد و فعالیت‌های انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر آن می¬تواند ابزاری مناسب برای سیاستگزاران و برنامه ریزان جهت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باشد. بر این اساس این مطالعه باهدف بررسی تأثیر مولفه¬های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های پانل با اثرات تصادفی برای 151 کشور منتخب در طی سال‌های 2012-2002 صورت گرفت. در پژوهش حاضر کشورها در هر سال براساس شاخص عملکرد محیط‌زیست به ده گروه تقسیم بندی شدند و اثر متغیرهای توضیحی بر احتمال قرار گرفتن کشورها در گروه¬ها با امتیاز بالاتر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، رشد اقتصادی و جمعیت کشورها اثر منفی و سرمایه‌گذاری خارجی، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی اثر مثبتی بر بهبود جایگاه کشورها در شاخص عملکرد محیط‌زیست دارند. به گونه ای که در دوره مورد بررسی، بهبود وضعیت سیاسی به ارتقاء کیفیت محیط زیست منجر شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی و افزایش جمعیت تخریب محیط¬زیست را به دنبال دارد. پیشنهاد می¬شود با توجه به یافته¬ها، به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از ابزارهای مالیاتی و همچنین اصلاح و وضع قانون در جهت حفظ محیط‌زیست استفاده شود.

کلمات کلیدی

, شاخص کیفیت محیط‌زیست, سرمایه گذاری خارجی, ثبات سیاسی, داده¬های پانل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053561,
author = {قربانی, محمد and رادمهر, رضا},
title = {اثر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های پانل با اثرات تصادفی},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2016},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5524},
pages = {175--198},
numpages = {23},
keywords = {شاخص کیفیت محیط‌زیست، سرمایه گذاری خارجی، ثبات سیاسی، داده¬های پانل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های پانل با اثرات تصادفی
%A قربانی, محمد
%A رادمهر, رضا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2016

[Download]