آب و خاک, دوره (29), شماره (3), سال (2015-9) , صفحات (750-764)

عنوان : ( بررسی روند رویدادهای حدی اقلیمی در شمال شرق ایران )

نویسندگان: سعیده کوزه گران , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیت¬های انسان جو زمین را در طی صد سال گذشته به طور قابل توجهی تغییر داده است. افزایش غلظت گازهای گلخانه¬ای منجر به گرمایش جهانی شده و در نتیجه سبب تغییر در نمایه¬های حدی اقلیمی می¬شود. مطالعه مقادیر حدی در برنامه¬ریزی¬های و سیاست¬گذاری¬های بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب اهمیت بسیار دارد. داده¬های روزانه بارش، دما،‌ رطوبت نسبی، سرعت باد و ساعت آفتابی تعدادی از ایستگاه¬های خراسان رضوی و جنوبی در دوره آماری 2012-1992 در این مطالعه تحلیل شده اند. جهت بررسی روند نمایه¬های حدی اقلیمی، 27 شاخص مربوط به بارش و دما که توسط گروه کارشناسیETCCDMI تعریف شده، با نرم افزار RClimdex برآورد شد. آزمون ناپارامتری من¬کندال برای بررسی روند پارامترهای اقلیمی حداکثر رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و حداکثر سرعت باد استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل دما، با گرم شدن منطقه مطابقت دارد. این نتایج نشان داد که شاخص¬های حدی گرم روند افزایشی دارند که این روند برای شاخصهایی مانند روزهای تابستانی، تعداد شب-های حاره¬ای، روزها و شب‌های گرم معنادار بود. در حالیکه شاخص¬های حدی سرد در دوره مورد مطالعه روند کاهشی دارند که نشان‌دهنده کاهش شدت و فراوانی رویدادها و روزها و شبهای سرد است. بررسی روند سرعت باد حداکثر، نشاندهنده روند افزایشی آن در اغلب ایستگاه¬ها است. روند کاهشی و منفی بارش در بررسی همه شاخص¬های بارش در کلیه ایستگاه¬های مورد مطالعه، وجود داشت، هر چند تعداد کمی روند معنی دار در طول دوره مورد مطالعه مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, پارامترهای اقلیمی, نمایه های بارش, نمایه های دما.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053567,
author = {کوزه گران, سعیده and موسوی بایگی, محمد},
title = {بررسی روند رویدادهای حدی اقلیمی در شمال شرق ایران},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {750--764},
numpages = {14},
keywords = {پارامترهای اقلیمی، نمایه های بارش، نمایه های دما.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند رویدادهای حدی اقلیمی در شمال شرق ایران
%A کوزه گران, سعیده
%A موسوی بایگی, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]