مدیریت ورزشی, دوره (7), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (69-82)

عنوان : ( بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی )

نویسندگان: محمد احسانی , سیدمرتضی عظیم زاده , اسدا... کردنائیج , هاشم کوزه چیان , برندا پیتز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از محققان، به ویژگی‌های شخصیتی، در مقام یکی از عوامل مهم و تعیین کننده ایجاد کسب و کارهای جدید توجه نموده‌اند. از این رو، هدف این تحقیق، تعیین ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی است. روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه تحقیق، کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی بودند (1500 شرکت) که مالکان و/یا مدیران آن‌ها به عنوان نمونه تحقیق (258 نفر)، انتخاب و به روش تصادفی نمونه گیری شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه شخصیت کارآفرینانه (77/0=α) و پرسشنامه صلاحیت ایجاد کسب و کار (81/0=α) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب (ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، دو رشته ای نقطه ای، کلوموگروف اسمیرنف و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد، شخصیت کارآفرینانه با ایجاد کسب و کار ارتباط مثبت و معناداری دارد و بجز بعد تحمل ابهام، مابقی ابعاد شخصیت کارآفرینانه با ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی ارتباط معناداری داشتند (001/0 >p). نتایج رگرسیون دو متغیره نشان داد که شخصیت کارآفرینانه توانست چیزی حدود 20 درصد از واریانس ایجاد کسب و کار را تبیین نماید. همچنین، بین جنسیت، سن، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات با ایجاد کسب و کار ارتباط معناداری پیدا نشد (05/0 <p). یافته های این تحقیق، به اهمیت ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه در توفیق ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی تأکید داشتند.

کلمات کلیدی

, کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی, ایجاد, ویژگی های شخصیتی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053569,
author = {محمد احسانی and عظیم زاده, سیدمرتضی and اسدا... کردنائیج and هاشم کوزه چیان and برندا پیتز},
title = {بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-9341},
pages = {69--82},
numpages = {13},
keywords = {کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی، ایجاد، ویژگی های شخصیتی، کارآفرینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی
%A محمد احسانی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A اسدا... کردنائیج
%A هاشم کوزه چیان
%A برندا پیتز
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2015

[Download]