آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (367-380)

عنوان : ( تأثیر تغییرات اقلیمی بر جریان ورودی به مخازن سدها در شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: سدهای بوستان و گلستان در حوضه آبریز ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود) )

نویسندگان: محمد نوری تیرتاشی , محمدباقر شریفی , مهدی ضرغامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی، استفاده بی¬رویه از سوخت¬های فسیلی موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه¬ای در اتمسفر شده است. افزایش غلظت این گازها، افزایش متوسط دما و به دنبال آن تغییرات اقلیمی را در پی خواهد داشت. تغییرات اقلیم نیز می‌تواند بر میزان بارندگی و رواناب تأثیر بسزایی داشته باشد که با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور تأثیر مستقیم بر سیاست گذاری¬های مدیرت آبی کشور خواهد داشت. دراﻳﻦﺗﺤﻘﻴﻖ،اﺛﺮﭘﺪﻳﺪةﺗﻐﻴﻴﺮاﻗﻠﻴﻢﺑﺮمیزان آبدهی رودخانه ﮔﺮﮔﺎﻧﺮوددر حوضه سدهای بوستان و گلستان در استان گلستان ﺑﺮرﺳﻲﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮراﻃﻼﻋـﺎتخروجی مدل¬های گردش عمومی جوﺷﺎﻣﻞﻣﻘﺎدﻳﺮدمای حداقل، دمای حداکثر، ساعت آفتابی و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ،ﺑـﺮایدوره (1420-1393)،ﺗﺤـﺖﺳـﻨﺎرﻳﻮهایاﻧﺘـﺸﺎربا به¬کارگیری یکی از مشهورترین مدل¬های مولد داده¬های تصادفی هواشناسی با رویکرد سری¬ها(LARS-WG)رﻳﺰﻣﻘﻴﺎسﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞدرﻣﺠﻤﻮعﻧﺸﺎن¬دﻫﻨـﺪه¬یﻛـﺎﻫﺶﺣـﺪود20تا 25 درﺻﺪیﺑـﺎرشواﻓﺰاﻳﺶ1 تا 2 درﺟﻪایﺣﺮارتﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪاﺳﺖ. ﺑﺮایﺑﺮرﺳﻲﺗﺄﺛﻴﺮاﻳﻦﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺮﺟﺮﻳﺎنرواﻧﺎبدرﺣﻮﺿـه¬های این سدهااز شبکه عصبی مصنوعی جهت مدلسازی رابطه بارش-رواناب اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪوﻣﻘﺎدﻳﺮرواﻧﺎبﺑﺮایدورةآﻣﺎری1420-1393ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن¬دﻫﻨﺪه¬یﻛﺎﻫﺶرواﻧﺎبدرﺣﺪود18درﺻﺪ در حوضه سد بوستان و 24 درصد در حوضه سد گلستان،دردورةﻣﺮﺑﻮط می‌باشد. با توجه به اینکه این کاهش عدد قابل توجهی است حوضه نیازمند اجرای سیاست¬های سازگاری و بهبود در مدیریت منابع آب است.

کلمات کلیدی

, بارش-رواناب, ﺗﻐﻴﻴﺮاﻗﻠﻴﻢ, ﺣﻮﺿﺔﮔﺮﮔﺎﻧﺮود, شبکه عصبی مصنوعی, مدلLARS-WG
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053570,
author = {نوری تیرتاشی, محمد and شریفی, محمدباقر and مهدی ضرغامی},
title = {تأثیر تغییرات اقلیمی بر جریان ورودی به مخازن سدها در شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: سدهای بوستان و گلستان در حوضه آبریز ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {367--380},
numpages = {13},
keywords = {بارش-رواناب، ﺗﻐﻴﻴﺮاﻗﻠﻴﻢ،ﺣﻮﺿﺔﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، شبکه عصبی مصنوعی،مدلLARS-WG},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تغییرات اقلیمی بر جریان ورودی به مخازن سدها در شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: سدهای بوستان و گلستان در حوضه آبریز ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود)
%A نوری تیرتاشی, محمد
%A شریفی, محمدباقر
%A مهدی ضرغامی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]