دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2015-08-19

عنوان : ( ارتباط بین الگوی رگرسیون چندک مفصل و اندازه وابستگی دمی )

نویسندگان: مرتضی محمدی , مهدی عمادی , محمد امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوی رگرسیون چندک مفصل یک حالت خاص از الگوی رگرسیون چندک غیر خطی است. ضمن معرفی این الگو بر اساس توابع مفصل خانواده ارشمیدسی، خواصآن را نیز مورد بررسی قرار می دهیم. سپس بر روی یک مجموعه داده شبیه سازی شده، الگوی رگرسیون چندک مفصل را برازش داده و پارامتر تابع مفصل را برآورد می کنیم. در انتها به مقایسه نتایج این الگو با اندازه های وابستگی دمی می پردازیم و یک دستورالعمل کلی برای انتخاب تابع مفصل مناسب با توجه به نحوه چولگی داده ها ارایه خواهیم نمود.

کلمات کلیدی

, رگرسیون چندک غیر خطی, تابع مفصل, وابستگی دمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053571,
author = {محمدی, مرتضی and عمادی, مهدی and امینی, محمد},
title = {ارتباط بین الگوی رگرسیون چندک مفصل و اندازه وابستگی دمی},
booktitle = {دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی},
year = {2015},
location = {یزد, ايران},
keywords = {رگرسیون چندک غیر خطی، تابع مفصل، وابستگی دمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط بین الگوی رگرسیون چندک مفصل و اندازه وابستگی دمی
%A محمدی, مرتضی
%A عمادی, مهدی
%A امینی, محمد
%J دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
%D 2015

[Download]