صنایع, دوره (1), شماره (49), سال (2011-12) , صفحات (12-32)

عنوان : ( مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEP )

نویسندگان: امید فتاحی , محمود هوشمند , ایمان فتاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEP

کلمات کلیدی

, مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML, یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053577,
author = {امید فتاحی and هوشمند, محمود and ایمان فتاحی},
title = {مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEP},
journal = {صنایع},
year = {2011},
volume = {1},
number = {49},
month = {December},
issn = {1560-5221},
pages = {12--32},
numpages = {20},
keywords = {مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEP
%A امید فتاحی
%A هوشمند, محمود
%A ایمان فتاحی
%J صنایع
%@ 1560-5221
%D 2011

[Download]